Trang chủ > Văn bản
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông tư 145/2017/TT-BTC

145/2017/TT-BTC hướng dẫn cơ chế tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 141/2016/NĐ-CP

29/12/2027

14/02/2018

Thông Báo 55/TB-UBND

Thông báo số 55/TB-UBND về việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID -19

04/01/2021

30/12/2020

QUYẾT ĐỊNH 64/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực năm 2019

07/02/2020

15/01/2020

QUYẾT ĐỊNH 1184/QĐ-UBND

Danh mục thủ tục hành chính tiếp nhận/không tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua Bưu chính công ích

07/02/2020

30/12/2019

QUYẾT ĐỊNH 64/QĐ-UBND

Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật hết hiệu lực, ngừng hiệu lực năm 2019

07/02/2020

15/01/2020

CÔNG VĂN 191/QĐNNVV-NVCV

về viêc triển khai hỗ trợ tài chính đối với DNNVV của quỹ phát triển DNNVV

17/12/2019

17/12/2019

Thông tư 06/2019/TT-BNV

06/2019/TT-BNV sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2012/TT-BNV ngày 17 tháng 12 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ nội vụ quy định về chế độ báo cáo thống kê và quản lý hồ sơ công chức

01/06/2019

15/7/2019

Công văn 3515/BTC-QLCS

3515/BTC-QLCS về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công

28/03/2018

28/3/2018

Công văn 3515/BTC-QLCS

3515/BTC-QLCS về việc xử lý một số vấn đề chuyển tiếp trong quản lý sử dụng tài sản công

28/03/2018

28/3/2018

 |<  < 1 - 2  >  >| 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275