Trang chủ > Giới thiệu > Định hướng phát triển 2020-2025
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN 2020 -2025
 
1- Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, xây dựng cánh đồng tập trung, nâng cao tiêu chí  xây dựng nông thôn mới
Xác định phát triển kinh tế nông nghiệp và nông thôn là nhiệm vụ quan trọng, là nhân tố quyết định thành công mục tiêu công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn và chương trình xây dựng nông thôn mới. Tăng cường đầu tư phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn, nâng cao chất lượng cuộc sống của nhân dân. Phát triển nông nghiệp theo hướng ưu tiên ứng dụng khoa học – kỹ thuật nhằm nâng cao năng suất, sản lượng kết hợp với liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ nông sản trên cơ sở phát triển các hình thức hợp tác, liên kết giữa các hộ gia đình với các hợp tác xã, doanh nghiệp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và đảm bảo hài hòa lợi ích giữa các chủ thể tham gia. Đặc biệt là xây dựng và phát triển thương hiệu rau an toàn, rau sạch của địa phương. Tăng cường quản lý Nhà nước về chất lượng nông sản. Đẩy mạnh xã hội hóa, nâng cao chất lượng, hiệu quả các loại hình dịch vụ phục vụ nông nghiệp. Khuyến khích, tạo mọi điều kiện hỗ trợ hoạt động của các Hợp tác xã.  Xây dựng các cơ sở trồng trọt công nghệ cao (nhà lưới, nhà bạt nilong, hệ thống tưới nhỏ giọt, trồng rau thủy canh…) để sản xuất rau, đậu, củ, quả, hoa tươi năng suất, chất lượng cao và giá trị hàng hóa lớn. Tiếp tục vận động nhân dân trồng mía theo mô hình cơ giới hóa ở một số vùng đất tốt. Rà soát xây dựng quy hoạch vùng chuyên canh, chuyển đổi cây trồng hợp lý đối với diện tích được hưởng nước tưới từ hồ Tầu Dầu.  Rà soát diện tích đất xấu, bạc màu, đất đồi dốc, khuyến khích người dân chuyển đổi sang cây lâm nghiệp theo đúng quy định của pháp luật.
Phát triển chăn nuôi theo hình thức quy mô tập trung trang trại, gia trại. Xây dựng mô hình chăn nuôi phù hợp, chú trọng duy trì đàn bò, thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh. Thực hiện tốt công tác tiêm phòng, kiểm soát chặt chẽ việc mua bán, vận chuyển, giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn xã.
Tranh thủ và huy động nhiều nguồn lực để giữ vững và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới; thực hiện xây dựng khu dân cư kiểu mẫu; thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án của tỉnh, huyện, xã để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn lực trong nhân dân theo phương châm “Dân làm Nhà nước hỗ trợ”, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ trong toàn xã hội cùng chung tay xây dựng nông thôn mới.
2- Khuyến khích phát triển dịch vụ trên địa bàn xã
Phát triển nhanh công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp gắn với phát triển dịch vụ và bảo vệ môi trường. Tập trung triển khai các giải pháp nhằm thu hút đầu tư phát triển các ngành công nghiệp. Có kế hoạch cụ thể để hỗ trợ phát triển tiểu thủ công nghiệp, nhất là những ngành nghề chế biến, sử dụng nguyên vật liệu, lao động tại chỗ.
Đẩy mạnh các hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn xã. Trong đó chú trọng phát triển chợ nông thôn gắn với quy hoạch các khu dân cư. Tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ trên các lĩnh vực đầu tư, thương mại để phục vụ sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới.
3- Đảm bảo thu, chi ngân sách
Triển khai, thực hiện tốt các biện pháp tăng thu ngân sách Nhà nước. Khai thác tốt các nguồn thu, chống thất thu. Tăng cường các biện pháp quản lý, đôn đốc thu nộp thuế, khai thác triệt để các nguồn thu vào ngân sách Nhà nước, phối hợp xử lý nghiêm theo quy định đối với các trường hợp trốn thuế. Phấn đấu hằng năm thực hiện đạt và vượt dự toán thu ngân sách Nhà nước huyện giao.
Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chi ngân sách đúng theo chế độ quy định. Thực hiện chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, chống tham nhũng, lãng phí trong chi tiêu công. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng tài sản công hiệu quả.
4-  Xây dựng quy hoạch phát triển kinh tế, phát triển hạ tầng
Trên cơ sở quy hoạch chung của huyện, xã đã tập trung chỉ đạo rà soát  chi tiết quy hoạch, xây dựng quy hoạch tổng thể về đất đai giai đoạn 2020 - 2025 định hướng đến năm 2030, đồng thời có kế hoạch sử dụng quản lý các loại quỹ đất hợp lý có hiệu quả cao. Bổ sung quy hoạch xây dựng nông thôn mới, tạo tiền đề phát triển kinh tế, đáp ứng nhu cầu của nhân dân trong xã.
Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hoàn thiện các công trình phục vụ dân sinh và phát triển sản xuất. Tập trung đầu tư, huy động các nguồn vốn để xây dựng các tuyến đường bê tông nông thôn, mở rộng, cứng hóa đường nội đồng, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất. Tiếp tục có kế hoạch đầu tư, xây dựng bê tông hóa đường thôn, xóm, đường nội đồng và giao cho từng hộ dân có trách nhiệm bảo quản đoạn đường trước nhà. Tranh thủ sự hỗ trợ của cấp trên và vốn đối ứng của nhân dân để phát triển thủy lợi nhỏ, các trạm bơm điện dọc sông Ba.
5- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường
Tập trung các giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên đất đai. Thực hiện tốt công tác quản lý, khai thác và sử dụng tiết kiệm các nguồn tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Bảo đảm hài hòa giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo vệ môi trường; quản lý, sử dụng tài nguyên khoáng sản theo hướng phát triển bền vững. Tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của người dân, các doanh nghiệp về bảo vệ môi trường sống xanh – sạch – đẹp.

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: