Trang chủ > Phổ biến giáo dục pháp luật
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Kế hoạch 03/KH-UBND

Kế hoạch triển khai thi hành pháp luật, hòa giải cơ sơ

02/06/2021

12/01/2021

Kế hoạch 07/KH-UBND

Kế hoạch tuyền truyền các Luật mới năm 2021

02/06/2021

18/01/2021

Kế hoạch 11/KH - UBND

Kế hoạch triển khai công tác bồi thường nhà nước

02/06/2021

09/3/2021 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: