Trang chủ > Thống kê, báo cáo > Vệ sinh an toàn thực phẩm
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Báo cáo 03/BC-BCĐ

Báo cáo vệ sinhh an toàn thực phậm 04 tháng đầu năm 2021

01/06/2021

23/4/2021 

Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: