Trang chủ > Phòng chống tham nhũng

Quyết định 320/QĐ-UBND

Quyết định 320 ngày 05 tháng 4 năm 2021 của UBND tỉnh gia lai

02/06/2021

05/4/2021

Luật 36/2018/QH14

Luật phòng chống tham nhũng

20/11/2018

01/7/2019

Quyết định 50/2017/QĐ-TTg

50/2017/QĐ-TTg quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, trang thiết bị

31/12/2017

01/01/2018

Luật 83/2015/QH13

Luật ngân sách nhà nước 2015

25/06/2015

01/01/2017

Luật 27/2012/QH13

Luật phòng chống tham nhũng 2012

23/11/2012

01/02/2013


Cơ quan: UBND xã Tân An
Địa chỉ: Thôn Tân Hiệp, xã Tân An, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 832383
Email: tanan.dakpo@gialai.gov.vn
Fax: