Trang chủ > Giới thiệu > Thành tựu giai đoạn 2010 - 2015
ttgd.png
 
Xã Phú An là một xã thuần nông, dân số sống chủ yếu là sản xuất nông nghiệp, chiếm hơn 80% cơ cấu ngành. Trong 40 năm qua trong thực hiện chương trình XD NTM đã có sự chuyển dịch cơ cấu ngành Nông nghiệp rất lớn sang các ngành như TMDV, TTCN. Nhân dân có tinh thần đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ nhau trong cuộc sống chia sẻ kinh nghiệm và thống nhất cao trong công tác huy động tham gia đóng góp xây dựng NTM.
Trong những năm qua có nhiều chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước đầu tư, hỗ trợ tạo điều kiện cho nhân dân phát triển sản xuất sớm vươn lên thoát nghèo. Xây dựng thiết chế văn hóa xã, là việc làm ý nghĩa, nhằm tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân được hưởng thụ và tham gia các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống. Nhiều năm qua, thông qua phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa hệ thống thiết chế văn hóa từ xã đến thôn, làng đã được đầu tư khá đồng bộ và từng bước phát huy hiệu quả…
Cơ cấu cây trồng được chuyển dịch đúng hướng; việc đầu tư thâm canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất được quan tâm chú trọng. Tỷ lệ bò lai tiếp tục tăng, số lượng đàn heo hướng nạc, gà thả vườn tăng mạnh, công tác phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được triển khai thường xuyên. Đẩy mạnh việc xây dựng cơ sở hạ tầng nên đã làm thay đổi diện mạo của địa phương. Công nghiệp – xây dựng, thương mại – dịch vụ phát triển có hiệu quả, tạo thu nhập và giải quyết việc làm cho nhân dân. Hoàn chỉnh quy hoạch phát triển tổng thể của địa phương theo chương trình nông thôn mới. việc quản lý xây dựng đất đai được tăng cường, công tác thu ngân sách (phần xã thu) hàng năm thu vượt.
Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; phong trào thể dục, thể thao, văn nghệ quần chúng được triển khai thường xuyên và đạt kết quả tốt. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” đã tạo ra nhiều chuyển biến tích cực trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn xã.
          Chất lượng giáo dục ngày càng được nâng cao, tỷ lệ giáo viên giỏi, học sinh giỏi đều tăng
Công tác Quốc phòng - An ninh được chủ động triển khai toàn diện và đạt hiệu quả đáng khích lệ, an ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội đảm bảo; đơn thư khiếu nại, tố cáo được giải quyết kịp thời, thỏa đáng; công tác cải cách hành chính được quan tâm chú trọng.
          Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, đặc biệt là sau khi tổ chức kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”. Từ đó Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) đã không ngừng tăng cường nâng cao năng lực lãnh đạo, đổi mới tư duy, tác phong, phương pháp lãnh đạo. Đội ngũ cán bộ được quan tâm giáo dục, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lập trường chính trị, năng lực thực tiễn. Công tác quy hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ hợp lý. Nhiệm vụ tạo nguồn, phát triển đảng viên mới được quan tâm đúng mức. Tỷ lệ kết nạp đảng viên trong 5 năm vượt 1,4% so với NQ. Công tác kiểm tra – giám sát(KT-GS), lãnh đạo chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể được quan tâm chú trọng, tạo được sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ và các tầng lớp  nhân dân.
 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275