Trang chủ > Giới thiệu > Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020
dhpt.png
 
Định hướng phát triển của xã Phú An:
1. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế đến năm 2020
- Nông, lâm nghiệp: 50%;
- Công nghiệp, xây dựng:        28%
- Thương mại, dịch vụ: 22%
2. Thu ngân sách trên địa bàn hàng năm tăng bình quân: 10%/năm
3. Thu nhập bình quân đầu người: 40,3 triệu đồng/người/năm
4. Tổng đàn bò 2.472 con
 - Tỷ lệ bò lai đạt 95%
 5. Trồng rừng: 420 ha
 6. Tỷ lệ che phủ rừng 36,4%
7. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 4.300 tấn
8. Đường giao thông
     - Đường giao thông trong thôn, xóm được cứng hóa: 100%
     - Đường giao thông nội đồng được cứng hóa: 30% (tương đương 5km)
 9. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: Dưới 1%
10. Trạm y tế đạt chuẩn: 01 trạm
11. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 70%
12.  Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu Gia đình văn hóa:  89,6%
13.  Số trường đạt chuẩn quốc gia: 3/3 trường.
14. Tỷ lệ hộ nghèo: 3% (theo tiêu chí giai đoạn 2011-2015)
15. Giữ vững danh hiệu là xã đạt chuẩn về an ninh trật tự.
16. Giao quân hàng năm: 100%.
17. Xây dựng hệ thống chính trị
- Phấn đấu Đảng bộ hàng năm đạt mức: Hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể từ xã đến thôn, làng đánh giá, xếp loại khá trở lên.
- Tỷ lệ Chi bộ Đảng hàng năm đạt trong sạch, vững mạnh: 54,5%
- Tỷ lệ Đảng viên đủ tư cách hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên: 70%
- Tỷ lệ kết nạp Đảng viên hàng năm/tổng số đảng viên đầu năm:     7%/năm 

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275