Trang chủ > Giới thiệu > Định hướng phát triển giai đoạn 2015 - 2020
dhpt.png
 
1.  Kinh tế
Xác định phát triển kinh tế chủ yếu theo hướng nông nghiệp- thương mại  dịch vụ- công nghiệp, vì vậy tập trung chỉ đạo khai thác tiềm năng lao động và đất đai, ứng dụng khoa học vào sản xuất chăn nuôi. đổi giống cây trồng, vật nuôi cho năng suất cao. Chủ động trong sản xuất, chăn nuôi, phòng, chống dịch bệnh.
Phát triển đàn gia súc, gia cầm, chú trọng phát triển đàn bò lai, đàn heo theo hướng nuôi công nghiệp. Chỉ đạo quản lý các công trình thủy lợi như ao, bàu, đập, nạo vét, tu sửa đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất. Thực hiện vận động nhân dân đóng góp làm đường bê tông xi măng các tuyến đường liên thôn với hình thức Nhà nước và nhân dân cùng làm, tu sửa các tuyến đường nội đồng.
Bên cạnh đó, kêu gọi đầu tư mở rộng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp-dịch vụ, phát triển dịch vụ thương mại, tạo điều kiện cho các hộ kinh doanh và nông dân sản xuất có nơi mua- bán hàng nông sản.
Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý xây dựng và bảo vệ môi trường xanh- sạch- đẹp.
Khai thác tốt các nguồn thu trên địa bàn, đảm bảo thu-chi ngân sách hàng năm đạt kế hoạch.
2. Văn hoá xã hội:
- Giáo dục: Bảo quản tốt cơ sở vật chất trường học, giảng dạy đúng quy chế chuyên môn, đầu tư nâng cao chất lượng dạy và học, chú trọng công tác đảm bảo  an ninh học đường, giáo dục đạo đức cho học sinh, thực hiện tốt việc huy động học sinh đến lớp, có biện pháp hạn chế tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng. Phối hợp tốt 3 môi trường giáo dục Gia đình - Nhà trường - Xã hội. Đối với các trường học, giữ vững duy trì kết quả phổ cập, xây dựng và giữ vững  các tiêu chí trường chuẩn quốc gia.
- Y tế: Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, thường xuyên trực khám chữa bệnh tại trạm, tuyên truyền phòng chống dịch bệnh, thực hiện các chương trình tiêm chủng mở rộng theo lịch đầy đủ, ưu tiên chăm sóc sức khỏe cho người già và trẻ em, tuyên truyền về cách chăm sóc bà mẹ, trẻ em. Hoàn thành tiêu chí số 15 chương NTM về y tế. Tiếp tục tuyên truyền Pháp lệnh dân số đến mọi người dân, triển khai vận động nhân dân tích cực tham gia chiến dịch dân số KHHGĐ, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
- Văn hoá -thông tin: Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục-thể thao, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh gắn với việc tuyên truyền phổ biến kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước đến với quần chúng nhân dân; tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Đẩy mạnh việc học tập làm theo tư tưởng ,đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Sử dụng có hiệu quả trạm loa phát thanh của xã.
- Chính sách- xã hội: Giải quyết tốt các chế độ chính sách xã hội, đẩy mạnh các hoạt động nhân đạo, từ thiện, quan tâm giúp đỡ người nghèo khó, hoạn nạn, trẻ em tàn tật, người già neo đơn, thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói , giảm nghèo. Triển khai thực hiện tốt các  chương trình hỗ trợ cho đối tượng xã hội, người có công. Giảm tỷ lệ hộ nghèo.
3. Quốc phòng- an ninh:
Tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp giữ vững ổn định chính trị-xã hội, nâng cao cảnh giác cách mạng, đấu tranh làm thất bại âm mưu diễn biến hoà bình, bạo loạn lật đổ của các thế thế lực thù địch, bảo đảm công tác an ninh nông thôn, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phát động thường xuyên sâu rộng phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đẩy mạnh công tác phòng ngừa, phát hiện và tấn công truy quét các loại tội phạm; Tăng cường tuần tra, kiểm tra nhằm hạn chế tối đa tai nạn giao thông và xử lý kiên quyết đối với các trường hợp vi phạm. Kịp thời giải quyết các tranh chấp, khiếu kiện, không để kéo dài, khiếu kiện vượt cấp. Quản lý tốt đối tượng chính trị, tù tha về, quản lý chặt chẽ hộ khẩu, nhân khẩu.
Làm tốt công tác phối hợp nâng cao vai trò, trách nhiệm của Mặt trận và các đoàn thể trong sự nghiệp bảo vệ an ninh chính trị và giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275