TIN TỨC

Trang chủ > Quy hoạch - kế hoạch
Kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Đa...
Kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Đak Pơ
Kế hoạch tham gia cuộc thi tìm hiểu 75 năm lịch sử Đảng bộ huyện Đak Pơ

Kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghioax năm 2021
Kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghioax năm 2021
Kế hoạch vận động quỹ đền ơn đáp nghioax năm 2021

Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2021
Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2021
Kế hoạch triển khai công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em năm 2021

Kế hoạch vận động quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2021
Kế hoạch vận động quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2021
Kế hoạch vận động quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2021

Kế hoạch phòng, chống bạo lực trẻ em nam 2020
Kế hoạch phòng, chống bạo lực trẻ em nam 2020
Kế hoạch phòng, chống bạo lực trẻ em nam 2020Cơ quan: Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275