Trang chủ > Giới thiệu > Hộp thư điện tử
HỘP THƯ CÔNG VỤ CỦA LÃNH ĐẠO CƠ QUAN XÃ CƯ AN.
Cao Nhật Lam               chức vụ: Bí thư Đảng ủy xã                                          lamcn.dakpo@gialai.gov.vn
Trần Quốc Khoa            chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy xã, CT HĐND xã          khoatq.dakpo@gialai.gov.vn
Văn Doãn Diệu              chức vụ: Chủ tịch UBND xã                                        dieuvd.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Văn Huỳnh       chức vụ: Phó CT UBND xã                                          huynhnv.dakpo@gialai.gov.vn
Hồ Đức Phương            chức vụ: phó CT HĐND xã                                           phuonghd.dakpo@gialai.gov.vn
Cáp Văn Nhân               chức vụ: Chủ tịch MTTQVN xã                                   nhancv.dakpo@gialai.gov.vn 

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275