CHUYÊN MỤC

Trang chủ > Kết quả xử lý hồ sơ
TÌNH HÌNH XỬ LÝ HỒ SƠ

Cơ quan: xã Cư An Huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: thôn Hiệp An huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubndakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275