CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Nông nghiệp và phát triển nông thôn > Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015

Ngày đăng bài: 19/04/2016
Ngày 15/4/2016, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 263/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2015 và hộ nghèo, hộ cận nghèo theo chuẩn áp dụng cho giai đoạn 2016-2020. Kết quả như sau:

- Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2015 theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn 2011-2015 (chuẩn nghèo cũ), với tổng số hộ nghèo 36.951 hộ, chiếm tỷ lệ 11,36%; tổng số hộ cận nghèo 21.956 hộ, chiếm tỷ lệ 6,75%.
- Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo tiêu chuẩn giai đoạn 2016-2020 (chuẩn nghèo mới), với tổng số hộ nghèo 64.087 hộ, chiếm tỷ lệ 19,71%; tổng số hộ cận nghèo 23.729 hộ, chiếm tỷ lệ 7,3%. 
Riêng huyện Đak Pơ được UBND tỉnh phê duyệt:
- Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo năm 2015 theo chuẩn nghèo cũ, với tổng số hộ nghèo 963 hộ, chiếm tỷ lệ 9,8%; tổng số hộ cận nghèo 637 hộ, chiếm tỷ lệ 6,48%.
- Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo và hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới, với tổng số hộ nghèo 1.647 hộ, chiếm tỷ lệ 16,76%; tổng số hộ cận nghèo 623 hộ, chiếm tỷ lệ 6,34%. 
Như vậy, trên địa bàn huyện, tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo mới tăng 6,96% so với chuẩn nghèo cũ; tỷ lệ hộ cận nghèo theo chuẩn nghèo mới giảm 0,14% so với chuẩn nghèo cũ.
Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt tại Quyết định này, là cơ sở để đánh giá kết quả thực hiện chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2011-2015; đồng thời là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế- xã hội năm 2016 và giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn có hiệu quả, đúng quy định.
Lan Hương - Văn phòng HĐND và UBND huyện


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275