CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở

Tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở

Ngày đăng bài: 13/08/2018
Trong tháng 6/2018, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã phối hợp triển khai bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng tại xã Yang Bắc và xã Ya Hội; dự kiến trong tháng 8/2018 sẽ tiếp tục triển khai cho thị trấn Đak Pơ và xã An Thành; thời gian tiếp theo của năm 2018 sẽ tiếp tục triển khai cho các xã còn lại.
IMG_0593.JPG
IMG_0594.JPG
IMG_0589.JPG

Bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng là một trong những giải pháp nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TW, ngày 15/10/2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) và Thông tri số 13-TT/TU, ngày 03/3/2008 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới; đồng thời tiếp tục xây dựng lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở các thôn, làng, tổ dân phố có đủ kỹ năng, kiến thức và năng lực thực hiện công tác tuyên truyền miệng theo phương châm “tuyên truyền mọi lúc, mọi nơi, sâu sát, phù hợp với từng đối tượng”.
Việc triển khai bồi dưỡng công tác tuyên truyền miệng ở cơ sở nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, kỹ năng, nghiệp vụ, phương pháp tuyên truyền cho lực lượng nòng cốt tuyên truyền miệng ở cơ sở nhằm từng bước đổi mới nội dung và hình thức hoạt động của công tác tuyên truyền miệng, theo hướng tuyên truyền hiệu quả các quan điểm, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân, tạo sự thống nhất trong dư luận trước các vấn đề thời sự quốc tế, trong nước, trong tỉnh và trên địa bàn huyện; đấu tranh sắc bén đối với các quan điểm sai trái; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân đấu tranh làm thất bại các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, góp phần tạo ra các phong trào, hành động cách mạng thi đua thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của địa phương, đơn vị.
Trương Thị Trúc Hà - Ban Tuyên giáo Huyện ủy.


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275