CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đak Pơ

Kết quả thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trên địa bàn huyện Đak Pơ

Ngày đăng bài: 13/02/2015
Trong thời gian qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy, chính quyền, sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Đak Pơ được triển khai sâu rộng và đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận. 
Có thể khẳng định rằng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" là phong trào có ý nghĩa chính trị, văn hóa - xã hội rộng lớn, lâu dài và được đông đảo nhân dân đồng tình hưởng ứng, ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội góp phần làm thay đổi bộ mặt các khu dân cư, thôn, làng, tổ dân phố… thúc đẩy kinh tế phát triển, xoá đói giảm nghèo; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, làm lành mạnh môi trường xã hội, nâng cao dân trí cho đồng bào các dân tộc trên địa bàn huyện. Vì vậy, hằng năm, Ban Chỉ đạo huyện đều xây dựng kế hoạch hoạt động, phát động phong trào thi đua xây dựng thôn, làng văn hóa; gia đình văn hóa; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa; vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Qua việc xây dựng thôn, làng văn hóa, gia đình văn hóa; cơ quan, đơn vị văn hóa đã góp phần tích cực trong việc phát triển kinh tế gia đình, giáo dục và nâng cao trách nhiệm của mỗi người, mỗi gia đình trong việc chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương; cán bộ, công chức, viên chức nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi công vụ, tạo dựng tính kỷ luật, kỷ cương nền hành chính. Từ phong trào đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến trên hầu hết các lĩnh vực đời sống: nông dân sản xuất giỏi, phụ nữ ba đảm đang, nhân dân tham gia bảo vệ ANTQ…; các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyến đến cơ sở từng bước được đầu tư tôn tạo, xây dựng; hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục thể thao được thường xuyên tổ chức tạo khí thế thi đua sôi nổi, các giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số được bảo tồn và phát huy, các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan dần được loại bỏ, tính cộng đồng, đoàn kết trong làng, xã ngày càng được củng cố. 

image001.gif
Hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao diễn ra sôi nổi từ huyện đến cơ sở
 
image002.jpg
Đoàn VĐV thể thao huyện  đạt  nhiều thứ hạng cao tại các cuộc thi cấp tỉnh.
 
          Qua hơn 10 năm phát động, phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện đã thực sự đi vào đời sống của nhân dân, hầu hết người dân đều nhận thức được tầm quan trọng của việc xây dựng gia đình văn hóa; thôn, làng văn hóa; cơ quan, đơn vị, trường học văn hóa nên đã tự nguyện đóng góp ngày công, tiền của xây dựng đường bê tông liên thôn, trụ sở thôn, trung tâm học tập cộng đồng... Đến nay, toàn huyện có 7.311/9.572 gia đình được công nhận danh hiệu “gia đình văn hóa”, đạt tỷ lệ 76,37% so với tổng số hộ; 44/73 thôn, làng văn hóa, đạt 60,27%; 63/92 cơ quan, đơn vị văn hóa, đạt 68,48%, 100% thôn, tổ dân phố đều đã xây dựng và thực hiện hương ước, quy ước, thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới việc tang và lễ hội...
          Từ thực tiễn phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện Đak Pơ trong thời gian qua đã phát huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; nâng cao ý thức tự quản cộng đồng; huy động nguồn lực to lớn trong nhân dân xây dựng cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa, thể thao; thực hành tiết kiệm trong việc cưới, việc tang, lễ hội; duy trì và phát triển phong trào văn hóa, văn nghệ; bảo tồn và phát huy các di sản văn hóa dân tộc, nét đẹp văn hóa, thuần phong mỹ tục, ngăn chặn và đẩy lùi các tệ nạn xã hội. Hiệu quả xã hội rõ nét nhất là, ở những địa phương có phong trào tốt, diện mạo kinh tế - xã hội từng bước được đổi mới. Đời sống kinh tế của nhân dân không ngừng được cải thiện, số hộ giàu ngày một tăng lên, số hộ nghèo giảm. Cơ sở vật chất và các thiết chế sinh hoạt văn hóa quan tâm đầu tư xây dựng, cảnh quan môi trường sạch, đẹp, các chỉ tiêu về y tế, giáo dục được thực hiện tốt, không có tệ nạn xã hội. Trật tự an ninh, an toàn xã hội được bảo đảm, người dân sống có kỷ cương, nền nếp, tự giác thực hiện nghĩa vụ công dân. Các cơ quan, đơn vị được đầu tư xây dựng khang trang, sạch, đẹp, cán bộ, công chức, viên chức có tinh thần trách nhiệm cao hơn với công việc, ý thức phục vụ nhân dân tốt hơn.
 
image003.jpg
Homon (sử thi) của người Bahnar tỉnh Gia Lai nói chung, huyện Đak Pơ nói riêng
được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia
 
image004.jpg
Đội nghệ nhân làng Jun, xã Yang Bắc trình diễn Cồng Chiêng.
 
          Ngày 30/9/2014, Ban Thường vụ Huyện ủy Đak Pơ đã ban hành Chương trình số 58-CTr/HU về thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 9 (khóa XI) về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Ủy ban nhân dân huyện ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND về thực hiện Chương trình số 58-CTr/HU của Huyện ủy Đak Pơ về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" huyện tiếp tục tăng cường công tác tham mưu cho Ủy ban nhân dân huyện đẩy mạnh thực hiện phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" trên địa bàn huyện, làm cho văn hóa thấm sâu vào mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, tạo nên sự chuyển biến sâu sắc trong phát triển nhân cách của mỗi con người, nét đẹp trong mỗi gia đình, dòng họ và cộng đồng dân cư; củng cố thêm tình làng nghĩa xóm, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, ổn định chính trị, thúc đẩy phát triển kinh tế, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương.
                                         Nguyễn Thanh Hiền - Phòng Văn hóa và Thông tin


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275