CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Kinh tế - Văn hóa - Xã hội > ĐAK PƠ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

ĐAK PƠ TỔ CHỨC QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN THỨ 9 BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG KHÓA XI

Ngày đăng bài: 09/09/2014
Thực hiện Kế hoạch số 119-KH/TU ngày 23/6/2014 của Ban Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai về tổ chức học tập, quán triệt và xây dựng chương trình, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành (BCH) Trung ương Đảng khóa XI; Kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị, ngày 15/8/2014 tại Hội trường UBND huyện, Huyện ủy Đak Pơ đã tổ chức Hội nghị nhằm quán triệt nội dung của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 BCH Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt toàn huyện. Tham dự Hội nghị có đồng chí Trần Hữu Đức - Bí Thư Huyện ủy, chủ trì Hội nghị; Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ huyện khóa XV; Bí thư và Phó Bí thư các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Huyện ủy; Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy; Ủy viên Thường trực HĐND huyện; Trưởng và Phó các cơ quan, ban ngành, Mặt trận và các đoàn thể của huyện; các đơn vị trực thuộc tỉnh, trung ương đứng chân trên địa bàn huyện, báo cáo viên cấp huyện (nhiệm kỳ 2010 - 2015); Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND và cán bộ tuyên giáo 8 xã, thị trấn; các đồng chí sỹ quan cấp tá đã nghỉ hưu đang sinh sống trên địa bàn huyện.

DSC01401.JPG

Hội nghị đã quán triệt nhiều nội dung quan trọng của Nghị quyết Trung ương 9 như: Chủ trương xây dựng Đảng tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ 12 của Trung ương Đảng, trong đó hướng dẫn về quy chế bầu cử trong Đảng, báo cáo đánh giá rút kinh nghiệm việc thực hiện quy định 165 về lấy phiếu tín nhiệm; Đề án tổ chức Đảng bộ ngoài nước và dự thảo Chỉ thị của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ 12 của Trung ương Đảng; Chuyên đề về kết luận số 90-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về xây dựng đội ngũ tri thức trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước; Chuyên đề thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa VIII về xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc và một số nội dung trọng tâm khác.
Kết thúc Hội nghị, đồng chí Trần Hữu Đức - Bí thư Huyện ủy kết luận: Sau một ngày làm việc, Hội nghị đã nghiêm túc quán triệt đầy đủ các nội dung trọng tâm của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 của BHC Trung ương Đảng khóa XI cho cán bộ chủ chốt toàn huyện.
Để triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trong thời gian tới đạt hiệu quả, đồng chí Bí thư yêu cầu các cơ quan, ban ngành triển khai thực hiện một số nhiệm vụ sau: Tiếp tục tổ chức 04 lớp (Từ ngày 19/8 đến 28/8/2014) nhằm quán triệt các chuyên đề của Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương khóa XI cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên 
Phúc Ân (Phòng LĐ-TB&XH huyện)


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275