CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tin Tức > Hoạt động của huyện > Huyện Đak Pơ: Có 10 thôn, làng được sáp nhập

Huyện Đak Pơ: Có 10 thôn, làng được sáp nhập

Ngày đăng bài: 16/12/2019
Ngày 11/12/2019, HĐND tỉnh Gia Lai khóa XI - kỳ họp thứ Mười Một đã thông qua Nghị quyết số 194/NQ-HĐND về việc chia, nhập để thành lập và đặt tên mới thôn, tổ dân phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai, Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 11/01/2020.
h1.jpg
Theo Nghị quyết trên, toàn tỉnh Gia Lai sẽ chia, nhập để thành lập và đặt tên mới 46 thôn, tổ dân phố; trong đó, huyện Đak Pơ có 10 thôn, làng thuộc 03 xã Hà Tam, Yang Bắc, Ya Hội được sáp nhập để thành lập 05 thôn, làng, cụ thể như sau: Đối với xã Hà Tam, sáp nhập thôn 2 với thôn 3 để thành lập và đặt tên mới là thôn 2; đối với xã Yang Bắc, sáp nhập làng Bung Bang với làng Hven để thành lập và đặt tên mới là làng Bung Bang Hven, sáp nhập làng Jro Ktu với làng Đak Yang để thành lập và đặt tên mới là làng Jro Ktu Đak Yang; đối với xã Ya Hội, sáp nhập làng Tờ Số với làng Bung để thành lập và đặt tên mới là làng Bung Tờ Số, sáp nhập làng Brang với làng Đak Ya - Kliết thành làng Brang Đak Kliết.
Như vậy, đến ngày 11/01/2020 huyện Đak Pơ có 07 xã, 01 thị trấn với 49 thôn, làng, tổ dân phố; trong đó, xã Hà Tam có 03 thôn, 01 làng; xã An Thành có 02 thôn, 03 làng; xã Yang Bắc có 08 làng, xã Tân An có 10 thôn, xã Cư An có 06 thôn, xã Phú An có 04 thôn, 01 làng, xã Ya Hội có 04 làng và thị trấn Đak Pơ có 03 làng, 04 tổ dân phố.
Lệ Thanh - Văn phòng HĐND và UBND huyện
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275