CHUYÊN MỤC
Thông báo tham gia sản phẩm OCOP cấp huyện năm 2020

Ngày đăng bài: 03/06/2020
* Quyết định số 490/QĐ-TTg ngày 07/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt Chương trình mỗi xã một sản phẩm giai đoạn 2018-2020. Tải tại đây
* Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm. Tải tại đây
* Quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 23/01/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc Phê duyệt Đề án Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2018-2020, định hướng đến năm 2030. Tải tại đây
* Văn bản tham gia sản phẩm. Tải tại đây
* Nội dung các Biểu mẫu. Tải tại đây


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275