CHUYÊN MỤC


Tài liệu

Số TT Tài liệu hướng dẫn rà soát thủ tục hành chính
I Tên Biểu mẫu
01 Biểu mẫu thống kê Thủ tục hành chính
02 Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
03 Biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai
04 Biểu mẫu rà soát yêu cầu điều kiện
05 Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
06 Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai
07 Hướng dẫn điền biểu mẫu rà soát yêu cầu điều kiện
II Biểu mẫu thực hành
01 Biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính
02 Biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai
03 Biểu mẫu rà soát yêu cầu điều kiện
04 Bài tập thực hành điền biểu mẫu
05 Biểu mẫu thống kê thủ tục hành chính
III Hưỡng dẫn điền biểu mẫu
01 Ví dụ biểu mẫu thống kê
02 Ví dụ mẫu đơn tờ khai
03 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính phương án 1
04 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát thủ tục hành chính phương án 2
05 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai phương án 1
06 Ví dụ điền biểu mẫu rà soát mẫu đơn tờ khai phương án 2

[Error loading the control 'ArticleList', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY STT ASC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_Job_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/kkk/Nghien-cuu-trao-đoi/DS-doanh-nghiep-đa-đang-ky/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Invalid column name 'STT'.
[Error loading the control 'ArticleList1', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY STT ASC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_Job_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/kkk/Nghien-cuu-trao-đoi/DS-doanh-nghiep-bi-giai-the/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Invalid column name 'STT'.
[Error loading the control 'ArticleList2', check event log for more details]

[DataConnection.HandleError]:

Query:
SELECT * FROM
(
SELECT *, ROW_NUMBER() OVER (ORDER BY STT ASC) AS CMS_ORN, ROW_NUMBER() OVER (PARTITION BY DocumentNodeID, NodeLinkedNodeID ORDER BY CASE WHEN DocumentCulture = @DocumentCulture THEN 1 ELSE 2 END) AS CMS_C FROM View_CONTENT_Job_Joined WHERE NodeSiteID = @NodeSiteID AND (Published = @Published AND (NodeAliasPath LIKE N'/kkk/Nghien-cuu-trao-đoi/DS-doanh-nghiep-bi-thu-hoi-CN-ĐKKD/%') AND DocumentCulture = @DocumentCulture)
)
AS SubData
WHERE CMS_C = @CMS_C ORDER BY CMS_ORN

Caused exception:
Invalid column name 'STT'.

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275