CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cơ cấu tổ chức > Các phòng ban chuyên môn
Lịch sử hình thành và phát triển >> Cơ cấu tổ chức UBND huyện >>
  Các phòng ban chuyên môn - Chức năng, nhiệm vụ >>
Cơ cấu tổ chức Huyện ủy >> Các đơn vị sự nghiệp thuộc huyện >>
Cơ cấu tổ chức HĐND huyện >> UBND các xã, thị trấn >>
Mặt trận và các tổ chức chính trị - xã hội huyện Hộp thư điện tử >>
 
Stt Phòng, Ban Thông tin Lãnh đạo Thông tin liên hệ
Họ và tên Chức vụ
1 Văn phòng
HĐND và UBND huyện
Châu Thanh Tuấn Chánh Văn phòng ĐT: 02693738295 
Email: vphd.dakpo@gialai.gov.vn
Phạm Hoàng Bửu Lâm Phó Chánh Văn phòng
Nguyễn Đăng Khoa Phó Chánh Văn phòng
2 Phòng
Tài chính – Kế hoạch
Phạm Thị Thúy Oanh Trưởng phòng ĐT: 02693738270 
Email: tckh.dakpo@gialai.gov.vn
Lê Thị Hồng Cường Phó Trưởng phòng
3 Phòng Dân tộc Nguyễn Thế Công Trưởng phòng ĐT: 02693738495
Email: dt.dakpo@gialai.gov.vn
4 Phòng Tư pháp Bùi Thị Nhân Đạo Trưởng phòng ĐT: 02693738289 
Email: tp.dakpo@gialai.gov.vn
5 Phòng Lao động -
Thương binh và Xã hội
Nguyễn Thị Lan Anh Trưởng phòng ĐT: 0269.3738240
Email: ldtbxh.dakpo@gialai.gov.vn
Trịnh Thị Thanh Hòa Phó Trưởng phòng
6 Phòng
Văn hóa và Thông tin
Nguyễn Thanh Hiền Trưởng phòng ĐT: 0269 3738 274 
Email: vhtt.dakpo@gialai.gov.vn
7 Phòng Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn
Nguyễn Hiệp Trưởng Phòng ĐT: 02693738328 
Email:nnptnt.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Quốc Tuấn Phó Trưởng phòng
Trương Thị Thiên Lý Phó Trưởng phòng  
8 Phòng
Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Bảo Toàn Phó Trưởng phòng Email: gddt.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Thị Như Thủy Phó Trưởng phòng  
9 Phòng Nội vụ Lê Thị Thủy Trưởng phòng ĐT: 02693738249
Email: nv.dakpo@gialai.gov.vn
Dương Công Tịnh Phó Trưởng phòng
10 Phòng
Tài nguyên và Môi trường
Nguyễn Phương Thành Trưởng phòng ĐT: 02693738291
Email: tnmt.dakpo@gialai.gov.vn
An Đỗ Bình Nguyễn Phó Trưởng phòng  
11 Phòng Kinh tế và Hạ tầng Tần Văn Anh Trưởng phòng ĐT: 02693738293
Email: ktht.dakpo@gialai.gov.vn
Nguyễn Thành Khánh Phó Trưởng phòng
12 Thanh tra huyện Bùi Nguyên Hiếu Chánh Thanh tra ĐT: 02693738268
Email: tt.dakpo@gialai.gov.vn
 

---- CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ ----

1. Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân (UBND) huyện, có chức năng tham mưu tổng hợp cho UBND huyện về hoạt động của UBND huyện; tham mưu, giúp UBND huyện về công tác dân tộc; tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện về chỉ đạo, điều hành của Chủ tịch UBND huyện; cung cấp thông tin phục vụ quản lý và hoạt động của hội đồng nhân dân (HĐND), UBND huyện và các cơ quan nhà nước ở địa phương; đảm bảo cơ sở vật chất, kỹ thuật cho hoạt động của HĐND và UBND huyện.
Thực hiện quản lý nhà nước về chăm sóc và bảo vệ sức khoẻ cho nhân dân gồm: y tế cơ sở, y tế dự phòng, khám chữa, bệnh, phục hồi chức năng, y dược cổ truyền, thuốc phòng bệnh, chữa bệnh cho người, mỹ phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo hiểm y tế, trang thiết bị y tế, dân số.

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: Tài chính, tài sản; kế hoạch và đầu tư; đăng ký kinh doanh; tổng hợp, thống nhất quản lý về kinh tế hợp tác xã, kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân.

3. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ lợi; thuỷ sản; phát triển nông thôn; phát triển kinh tế hộ; kinh tế trang trại nông thôn; kinh tế hợp tác xã nông, lâm, ngư nghiệp gắn với ngành nghề, làng nghề ở nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật, bảo đảm sự thống nhất quản lý của ngành, lĩnh vực công tác ở địa phương.

4. Phòng Tài nguyên và Môi trường: là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền của cấp huyện trong các lĩnh vực: đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản, môi trường, khí tượng, thủy văn, đo đạc, bản đồ.

5. Phòng Tư pháp: là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện; tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về:  công tác xây dựng và thi hành pháp luật; kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật; phổ biến, giáo dục pháp luật; thi hành án dân sự; chứng thực; hộ tịch; trợ giúp pháp lý; hoà giải ở cơ sở và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn trong lĩnh vực công tác tư pháp theo sự uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.

6. Phòng Văn hóa và Thông tin: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về: lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực văn hóa, gia đình, thể dục, thể thao và du lịch; báo chí, xuất bản, bưu chính và chuyển phát; viễn thông và internet, công nghệ thông tin, cơ sở hạ tầng thông tin; phát thanh trên địa bàn huyện.

7. Phòng Nội vụ: là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, sự nghiệp nhà nước; cải cách hành chính; chính quyền địa phương; địa giới hành chính; cán bộ, công chức, viên chức nhà nước; cán bộ, công chức xã; hội, tổ chức phi chính phủ; văn thư, lưu trữ nhà nước; tôn giáo; thi đua khen thưởng; thanh niên.

8. Phòng Giáo dục và Đào tạo: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện việc quản lý nhà nước về các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, bao gồm: mục tiêu, chương trình và nội dung giáo dục và đào tạo; tiêu chuẩn nhà giáo và tiêu chuẩn cán bộ quản lý giáo dục, tiêu chuẩn cơ sở vật chất, thiết bị trường học và đồ chơi trẻ em; quy chế thi cử và cấp văn bằng, chứng chỉ, bảo đảm chất lượng giáo dục và đào tạo.

9. Phòng Thanh tra: là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong phạm vi quản lý nhà nước của Ủy ban nhân dân huyện, thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng theo quy định của pháp luật.
 
10. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội: là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các lĩnh vực: lao động, việc làm, dạy nghề, tiền lương, tiền công, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn lao động, người có công, bảo trợ xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, phòng, chống tệ nạn xã hội, bình đẳng giới trên địa bàn huyện. Các lĩnh vực này gọi chung là lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275