CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của Tỉnh
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 166/QĐ-UBND

Quyết định số 166/QĐ-UBND

27/02/2015

27/02/2015

Quyết định ​176/QĐ-UBND

176/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đak Pơ

18/04/2014

18/4/2014

Quyết định 18/2013/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hệ thống phần mềm quản lý văn bản và điều hành trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/07/2013

09/8/2013

Quyết định 10/2012/QĐ-UBND

Ban hành quy định về việc áp dụng nội dung chi và mức chi cho các hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai

22/05/2012

22/5/2012

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND

Ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020

22/03/2012

22/3/2012

Quyết định 04 /QĐ-UBND

Ban hành Chương trình cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 của tỉnh Gia Lai

04/01/2012

4/1/2012

Quyết định 42/2011/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Quy định về thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh Gia Lai

29/12/2011

29/12/2011

Quyết định 06/2012/QĐ-UBND

Quyết định ban hành Chương trình phát triển thanh niên Gia Lai đến năm 2020

22/03/2011

22/3/2011

Quyết định 01/2012/QĐ-UBND

Ban hành Quy định về thiết lập, quản lý, cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến đối với trang thông tin điện tử, cổng thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị Nhà nước thuộc tỉnh Gia Lai

04/01/2011

4/1/2011

Quyết định 29/2010/QĐ-UBND

Về quy định chế độ đào tạo sau đại học và chính sách thu hút người có trình độ cao về công tác tại tỉnh Gia Lai

24/12/2010

24/12/2010

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 >  >|

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275