CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 12/NQ-HĐND

Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 13/NQ-HĐND

Về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2021 (đợt 2)

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 01/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Biên bản 01/BB-HĐND

Kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 02/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Phó Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Thông báo 02/TB-HĐND

Kết quả kỳ họp thứ Nhất - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 03/NQ-HĐND

Về việc thành lập Ban Dân tộc của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 04/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng ban Kinh tế - Xã hội của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 05/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Dân tộc của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

Nghị quyết 06/NQ-HĐND

Về việc xác nhận kết quả bầu cử Trưởng Ban Pháp chế của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

28/06/2021

28/6/2021

 |<  <  3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275