CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Văn bản > Văn bản của HĐND huyện
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Nghị quyết 16/NQ-HĐND

Vê chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2022

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 24/NQ-HĐND

Về việc bố trí ngân sách địa phương để đối ứng thực hiện chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021-2025

19/08/2021

19/8/2021

Quyết định 19/QĐ-HĐND

Về việc phân công nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch, Phó Chủ tịch và các Ủy viên Thường trực HĐND huyện Đak Pơ, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

19/08/2021

19/8/2021

Thông báo 36/TB-HĐND

Kết quả Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 17/NQ-HĐND

Về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 05 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Đak Pơ

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 18/NQ-HĐND

Về việc phê chuẩn quyết toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2020

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 19/NQ-HĐND

Về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 20/NQ-HĐND

Điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án sử dung tiết kiệm chi năm 2021 và sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 21/NQ-HĐND

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện

19/08/2021

19/8/2021

Nghị quyết 22/NQ-HĐND

Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện

19/08/2021

19/8/2021

 |<  <  1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275