CHUYÊN MỤCTổng cộng có: 22 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Cấp lại Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện UBND cấp xã nơi trang trại sản xuất Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cấp đổi Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện - Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT. 
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp xã.
Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cấp Giấy chứng nhận kinh tế trang trại UBND cấp huyện - Cơ quan phối hợp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT. 
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND cấp xã.
Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Thủ tục đăng ký xã đạt chuẩn nông thôn mới UBN cấp huyện Ủy ban nhân dân cấp huyện Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Thủ tục thẩm định, phê duyệt dự án hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc Chương trình 135 về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, xã biên giới, xã an toàn khu, các thôn, bản đặc biệt khó khăn UBND cấp huyện UBND cấp huyện Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh UBND cấp huyện UBND cấp huyện Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Bố trí ổn định dân cư trong huyện UBND cấp huyện UBND cấp huyện Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Thủ tục cấp Giấy xác nhận kiến thức về an toàn thực phẩm UBND cấp huyện - Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.
- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện; Phòng Kinh tế thị xã, thành phố.
Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Thủ tục kiểm tra, cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Phòng Nông nghiệp và PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Thủ tục cấp lại Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận sắp hết hạn Phòng Nông nghiệp và PTNT Phòng Nông nghiệp và PTNT Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Thu hồi rừng đối với trường hợp chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn tự nguyện trả lại rừng UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Nông nghiêp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Giao rừng đối với hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cho thuê rừng đối với hộ gia đình, cá nhân UBND cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cấp giấy phép khai thác các loại lâm sản ngoài gỗ, tre nứa trong rừng tự nhiên, rừng trồng (trừ phân khu bảo vệ nghiêm ngặt của rừng đặc dụng) UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Đăng ký khai thác tận dụng những cây gỗ đứng đã chết khô, chết cháy, cây đổ gãy và tận thu các loại gỗ nằm, gốc, rễ, cành nhánh đối với gỗ rừng tự nhiên hoặc rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cấp lại giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản đối với trường hợp Giấy chứng nhận bị mất, hỏng, thất lạc hoặc có sự thay đổi, bổ sung thông tin trên chứng nhận ATTP Phòng Nông nghiệp Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Đăng ký khai thác tận dụng trong quá trình thực hiện các biện pháp lâm sinh đối với rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Đăng ký khai thác tận dụng trên diện tích giải phóng mặt bằng để xây dựng công trình, hoặc sử dụng vào mục đích khác UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Cấp Giấy phép khai thác gỗ rừng trồng tập trung bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản
Phê duyệt phương án khai thác rừng theo phương thức khai thác chính, khai thác gỗ phục vụ cho nhu cầu hàng năm từ rừng tự nhiên UBND cấp huyện Phòng Nông nghiệp & PTNT  Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thuỷ sản

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275