CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Tổ chức bộ máy
Tổng cộng có: 21 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội có phạm vi hoạt động trong huyện, xã. UBND cấp huyện - Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nội vụ.
- Cơ quan phối hợp (nếu có): các Phòng, ban, đơn vị liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hội.
Tổ chức bộ máy
Thủ tục thành lập hội UBND cấp huyện
Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện
Tổ chức bộ máy
Thủ tục phê duyệt điều lệ hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức bộ máy
Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội
Thủ tục đổi tên hội UBND cấp huyện Phòng Nội vụ, Ủy ban nhân dân cấp Huyện Tổ chức bộ máy
Thủ tục hội tự giải thể Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường của hội Cấp huyện Phòng Nội vụ huyện Tổ chức bộ máy
Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý quỹ Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên Hội đồng quản lý quỹ
Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Cấp huyện Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện Tổ chức bộ máy
Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Thủ tục đổi tên quỹ Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục quỹ tự giải thể Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy
Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện Phòng LĐTBXH Tổ chức bộ máy
Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Cấp huyện Phòng LĐTBXH Tổ chức bộ máy
Thủ tuc thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập
Thủ tục thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Cấp huyện Phòng Nội vụ Tổ chức bộ máy

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275