CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Thi đua - Khen thưởng
Tổng cộng có: 8 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ. Thi đua, khen thưởng
2. Thủ tục tặng danh hiệu "Tập thể lao động tiên tiến" Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ Thi đua, khen thưởng
3. Thủ tục tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở" Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ. Thi đua, khen thưởng
4. Thủ tục tặng danh hiệu "Lao động tiên tiến" Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ. Thi đua, khen thưởng
5. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ Thi đua, khen thưởng
6. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Chủ tịch UBND huyện Phòng Nộ vụ Thi đua, khen thưởng
7. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ Thi đua, khen thưởng
8. Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng cho gia đình Chủ tịch UBND huyện Phòng Nội vụ Thi đua, khen thưởng

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275