CHUYÊN MỤC







Trang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Khiếu nại - Tố cáo
Tổng cộng có: 5 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xử lý đơn tại cấp huyện UBND cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện, các phòng, ban, đơn vị chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần đầu tại cấp huyện UBND cấp huyện Các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại, tố cáo
Giải quyết khiếu nại lần hai tại cấp huyện UBND cấp huyện Cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện.  Khiếu nại, tố cáo
Giải quyết tố cáo tại cấp huyện UBND cấp huyện Thanh tra cấp huyện, các cơ quan chuyên môn khác trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại, tố cáo
Tiếp công dân tại cấp huyện UBND cấp huyện Ban tiếp công dân cấp huyện, Thanh tra cấp huyện; các phòng chuyên môn trực thuộc UBND cấp huyện. Khiếu nại, Tố cáo

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275