CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Công thương
Tổng cộng có: 12 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm rượu trong trường hợp giấy phép bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Phòng Kinh tế và Hạ tầng

Công thương
Thủ tục cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh do bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ sản phẩm Rượu đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp lại Giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục Cấp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá trong trường hợp giấy phép bán lẻ sản phẩm thuốc lá bị mất, bị tiêu hủy toàn bộ hoặc một phần, bị rách, nát hoặc bị cháy Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục cấp Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương
Thủ tục cấp lại Giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh đối với trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực Phòng Kinh tế và Hạ tầng Phòng Kinh tế và Hạ tầng Công thương

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275