CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Công sản
Tổng cộng có: 15 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Quyết định mua sắm tài sản công phục vụ hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị trong trường hợp không phải thành lập dự án đầu tư Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính-KH Công sản
Quyết định thuê tài sản hoạt động của cơ quan, tổ chức, đơn vị Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Công sản
Quyết định chuyển đổi công năng sử dụng tài sản công trong trường hợp không thay đổi đối tượng quản lý, sử dụng tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC- KH Công sản
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp cơ quan nhà nước được giao quản lý, sử dụng tài sản công tự nguyện trả lại tài sản cho Nhà nước Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Công sản
Quyết định thu hồi tài sản công trong trường hợp thu hồi tài sản công theo quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e khoản 1 Điều 31 của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Công sản
Quyết định điều chuyển tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản
Quyết định bán tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Công sản
Quyết định bán tài sản công cho người duy nhất theo quy định tại khoản 2 Điều 25 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2018 của Chính phủ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng Tài chính-KH Công sản
Quyết định hủy bỏ quyết định bán đấu giá tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản
Quyết định thanh lý tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản
Quyết định tiêu hủy tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản
Quyết định xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, hủy hoại Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản
Thanh toán chi phí có liên quan đến việc xử lý tài sản công Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản
Mua quyển hóa đơn Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Công sản
Mua hóa đơn lẻ Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND huyện Phòng TC - KH Công sản

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275