CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh - Hợp tác xã
Tổng cộng có: 24 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1. Thủ tục: Đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Đăng ký kinh doanh
2. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Phòng tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
3. Thủ tục: Đăng ký tạm ngưng hoạt động của hộ kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
4. Thủ tục: Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
5. Thủ tục: Thông báo chấm dứt hoạt động kinh doanh Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
6. Thủ tục: Đăng ký hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký hợp tác xã
7. Thủ tục: Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
8. Thủ tục: Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
9. Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
10. Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
11. Thủ tục: Thu hồi giấy chứng nhận đăng ký Hợp tác xã ( Đối với trường hợp giải thể tự nguyện) Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
12. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất). Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
13. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã(khi bị hư hỏng). Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
14. Thủ tục: Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
15. Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã chia Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
16. Thủ tục: Đăng ký khi hợp tác xã tách. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
17. Thủ tục: Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
18. Thủ tục: cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã). Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
19. Thủ tục: Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
20. Thủ tục: Đăng ký tạm ngưng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
21. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất). Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
22. Thủ tục: Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng). Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
23. Thủ tục: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh
24. Thủ tục: Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã. Phòng Tài chính - Kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275