CHUYÊN MỤCTrang chủ > Cải cách hành chính > Lĩnh vực Đăng ký Giao dịch đảm bảo
Tổng cộng có: 9 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Đăng ký giao dịch bảo đảm 
Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký giao dịch bảo đảm
Đăng ký thế chấp QSDĐ đồng thời với TS gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp TS gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Đăng ký giao dịch bảo đảm
Đăng ký bảo lưu quyền sở hữu trong trường hợp mua bán tài sản gắn liền với đất có bảo lưu quyền sở hữu Cấp huyện Đăng ký giao dịch bảo đảm
Đăng ký thay đổi nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Sửa chữa sai sót nội dung biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất đã đăng ký do lỗi của cơ quan đăng ký Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố tỉnh Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm
Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Cấp huyện Đăng ký Giao dịch đảm bảo
Xóa đăng ký biện pháp bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Giao dịch bảo đảm

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275