CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Lĩnh vực Văn hóa > Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” UBND cấp huyện Phòng Văn hóa Thông tin Văn hóa

Công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Văn hóa
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính.
Trình tự thực hiện - Bước  1: Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” với Ủy ban nhân dân cấp huyện;
- Bước  2: Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã  họp thông qua Báo cáo thành tích xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, gửi Ủy ban nhân dân xã; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cấp huyện kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện tiêu chuẩn công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” (có biên bản kiểm tra);
- Bước  3: Phòng Văn hóa-Thông tin cấp huyện phối hợp với bộ phận thi đua, khen thưởng cùng cấp, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện ra quyết định công nhận, công nhận lại và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Thành phần hồ sơ 1. Báo cáo thành tích hai (02) năm xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” của Trưởng Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xã, có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã:
2. Công văn đề nghị của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
* Số lượng hồ sơ:   01 bộ.
Thời hạn giải quyết Năm (05) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định công nhận và cấp Giấy công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”.
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa Thông tin
Đối tượng thực hiện Các xã trong phạm vi cả nước thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Đạt các tiêu chuẩn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL và các tiêu chí bổ sung theo quy định của Ủy ban nhân dân tỉnh (nếu có);
2. Thời gian đăng ký xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” từ hai (02) năm trở lên.
Căn cứ pháp lý Thông tư số 17/2011/TT-BVHTTDL ngày 02/11/2011 của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về tiêu chuẩn, trình tự, thủ tục xét và công nhận “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275