CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Lĩnh vực Chính quyền địa phương > Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Cấp huyện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Chính quyền địa phương

Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới

Thẩm quyền giải quyết Cấp huyện
Lĩnh vực Chính quyền địa phương
Cách thức thực hiện
Trình tự thực hiện Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp huyện xin chủ trương Chủ tịch UBND tỉnh.
Bước 2: Sau khi có chủ trương của Chủ tịch UBND tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện hướng dẫn Ủy ban nhân dân cấp xã xây dựng Đề án thành lập thôn, tổ dân phố mới.
Bước 3: Ủy ban nhân dân cấp xã tổ chức lấy ý kiến của toàn thể cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình trong khu vực thành lập thôn, tổ dân phố về Đề án thành lập thôn, tổ dân phố mới; tổng hợp các ý kiến và lập thành biên bản
Bước 4: Nếu được quá nửa tổng số (trên 50%) cử tri hoặc cử tri đại diện hộ gia đình tán thành về Đề án thành lập thôn, tổ dân phố mới thì Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ (kèm theo biên bản tổng hợp và biên bản chi tiết lấy ý kiến của cử tri) trình Hội đồng nhân dân cấp xã. HĐND cấp xã thông qua Đề án thành lập thôn, tổ dân phố mới.
Bước 5: Sau khi có Nghị quyết của HĐND cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 6: Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ thẩm định.

Địa điểm: Phòng Xây dựng chính quyền, Sở Nội vụ
Thời gian tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.
Bước 7:Sở Nội vụ thẩm định hồ sơ đề nghị thành lập thôn, tổ dân phố và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.
Bước 8:Căn cứ vào hồ sơ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét ban hành Nghị quyết thành lập thôn, tổ dân phố mới. Sau khi có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập thôn, tổ dân phố mới theo đúng quy định.
Thành phần hồ sơ -Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp huyện trình Ủy ban nhân dân tỉnh;
-Đề án thành lập thôn, tổ dân phố mới;
-Biên bản tổng hợp và biên bản chi tiết lấy ý kiến của cử tri;
-Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã
-Tờ trình của Ủy ban nhân dân cấp xã trình Ủy ban nhân dân cấp huyện;
-Văn bản thẩm định của Sở Nội vụ.
Thời hạn giải quyết - Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày có Nghị quyết của Hội đồng nhân dân cấp xã, Ủy ban nhân dân cấp xã hoàn chỉnh hồ sơ, trình Ủy ban nhân dân cấp huyện. - Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ do Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến, Ủy ban nhân dân cấp huyện có Tờ trình (kèm hồ sơ thành lập thôn, tổ dân phố mới của Ủy ban nhân dân cấp xã) gửi Sở Nội vụ để thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh. - Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận được Tờ trình và đầy đủ hồ sơ hợp lệ của Ủy ban nhân dân cấp huyện, Sở Nội vụ có ý kiến thẩm định bằng văn bản. - Sau khi nhận được hồ sơ trình của UBND cấp huyện và kết quả thẩm định của Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trình Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua Nghị quyết thành lập thôn, tổ dân phố mới trong phiên họp gần nhất.
Lệ phí
Kết quả thực hiện
Cơ quan thực hiện Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: UBND cấp huyện.
Cơ quan phối hợp: UBND cấp xã.
Đối tượng thực hiện a) Đối với thôn: Ở vùng dân cư tương đối tập trung phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; ở vùng sâu, vùng xa dân cư thưa thớt, đi lại khó khăn phải có từ 100 hộ gia đình trở lên.
b) Đối với tổ dân phố: Phải có từ 250 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố thuộc phường, thị trấn đã được quy hoạch chi tiết khu dân cư hoặc có từ 150 hộ gia đình trở lên đối với tổ dân phố thuộc phường, thị trấn chưa được quy hoạch chi tiết khu dân cư, đồng thời khu dân cư nằm xen kẽ với đất nông nghiệp.
Yêu cầu hoặc điều kiện Thành lập thôn mới, tổ dân phố mới phải bảo đảm có đủ các điều kiện sau:
- Quy mô số hộ gia đình:
a) Đối với thôn: Ở vùng đồng bằng phải có từ 200 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 100 hộ gia đình trở lên;
b) Đối với tổ dân phố: Ở vùng đồng bằng phải có từ 250 hộ gia đình trở lên; ở vùng miền núi, biên giới, hải đảo phải có từ 150 hộ gia đình trở lên.
Trường hợp thành lập phường, thị trấn từ xã thì chuyển các thôn hiện có của xã thành tổ dân phố thuộc phường, thị trấn.
- Các điều kiện khác:
Thôn và tổ dân phố phải có cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương để phục vụ hoạt động cộng đồng và ổn định cuộc sống của người dân. Riêng đối với thôn phải bảo đảm diện tích đất ở và đất sản xuất bình quân của mỗi hộ gia đình ít nhất bằng mức bình quân chung của xã.
(Quy định tại Điều 7 Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31/8/2012 của Bộ Nội vụ).
Căn cứ pháp lý Pháp lệnh 34/2007/PL-UBTVQH11
Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN
Thông tư 04/2012/TT-BNV

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275