CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Lĩnh vực Xuất bản > Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa vá Thông tin In, xuất bản và phát hành

Thủ tục thay đổi thông tin khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy

Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực In, xuất bản và phát hành
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có một trong các thay đổi về thông tin đã khai báo, cơ sở dịch vụ photocopy nộp hồ sơ thay đổi khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy với Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện
Bước 2: Công chức xem xét tính đầy đủ của hồ sơ theo quy định:
+ Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
+ Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn rồi chuyển phòng Văn hóa và Thông tin xử lý.
Bước 3: Công chức phụ trách của Phòng Văn hóa và Thông tin có trách nhiệm cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan mình.
Thành phần hồ sơ Tờ khai thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy (theo mẫu số 14, tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in)
Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Cập nhật thông tin trong tờ khai vào cơ sở dữ liệu của cơ quan
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa vá Thông tin
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân kinh doanh hoạt động cơ sở photocopy trên địa bàn huyện
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý + Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Nghị định số 25/2018/NĐ-CP ngày 28/02/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19/6/2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Thông tư số 03/2015/TT-BTTTT ngày 06/3/2015 của Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều, khoản của Nghị định số 60/2014/NĐ-CP ngày 19 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ quy định về hoạt động in;
+ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- 7-Mau-so-14-kem-theo-Thu-tuc-Khai-bao-thay-đoi-hoat-đong-co-so-dich-vu-photocopy.doc

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275