CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn UBND cấp huyện Uỷ ban nhân dân cấp xã Nông nghiêp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản

Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiêp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã
Trình tự thực hiện Bước 1: Chuẩn bị
- Ủy ban nhân dân tổ chức phổ biến, quán triệt chủ trương, chính sách của Nhà nước về việc giao rừng và nghĩa vụ, quyền lợi của chủ rừng cho nhân dân ở địa phương mình.
Thành lập Ban Chỉ đạo và Hội đồng giao rừng: ủy ban nhân dân cấp huyện thành lập Ban Chỉ đạo giao rừng và Tổ công tác giao rừng cấp huyện. Ủy ban nhân dân cấp xã thành lập Hội đồng giao rừng của xã.
Chuẩn bị kinh phí, vật tư kỹ thuật phục vụ cho việc giao rừng.
- Cộng đồng dân cư thôn họp thôn để thống nhất các vấn đề chủ yếu sau:
+ Thông qua đơn đề nghị Nhà nước giao rừng cho cộng đồng thôn, Đơn phải nêu rõ địa điểm, diện tích, mục đích sử dụng và các thông tin liên quan khác.
+ Thông qua kế hoạch quản lý khu rừng sau khi được Nhà nước giao rừng, kế hoạch quản lý rừng do cộng đồng dân cư thôn.
Bước 2:Nhận hồ sơ và xét duyệt hồ sơ:
- Cộng đồng dân cư thôn nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp xã.
- UBND cấp xã sau khi nhận được hồ sơ của cộng đồng dân cư thôn có trách nhiệm:
+ Chỉ đạo Hội đồng giao rừng của xã thẩm tra về điều kiện giao rừng cho cộng đồng báo cáo Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Kiểm tra thực địa khu rừng dự kiến giao cho cộng đồng dân cư thôn để bảo đảm các điều kiện, căn cứ giao rừng theo quy định của pháp luật.
+ Xác nhận và chuyển đơn của cộng đồng dân cư thôn đến cơ quan chức năng cấp huyện.
Thời gian thực hiện bước 2 là 15 ngày làm việc kể từ sau khi nhận đơn của cộng đồng dân cư thôn.
Bước 3: Thẩm định và hoàn thiện hồ sơ:
Cơ quan chức năng cấp huyện sau khi nhận được hồ sơ từ Ủy ban nhân dân cấp xã chuyển đến có trách nhiệm:
- Tổ chức việc xác định đặc điểm khu rừng sẽ giao cho cộng đồng dân cư thôn (xác định về chất lượng rừng được giao cho cộng đồng – của cơ quan tư vấn lâm nghiệp có trách nhiệm).
- Chủ trì việc thẩm định kết quả xác định đặc điểm khu rừng trên cơ sở có xác nhận của tổ chức tư vấn có trách nhiệm về đánh giá rừng (tổ chức tư vấn là người chịu trách nhiệm chính trong việc đánh giá chất lượng rừng, cùng ký vào biên bản đánh giá còn có chủ rừng, có người đại diện chính quyền địa phương); sự phù hợp của việc giao rừng với quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng hoặc quy hoạch sử dụng đất hoặc quy hoạch ba loại rừng; tính khả thi của kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng dân cư thôn.
- Lập tờ trình, trình ủy ban nhân dân cấp huyện về việc giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn. Thời gian thực hiện bước 3 là 10 ngày làm việc.
Bước 4: Quyết định việc giao rừng
UBND cấp huyện sau khi nhận được tờ trình từ cơ quan chức năng chuyển đến có trách nhiệm xem xét và quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn; chuyển quyết định giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn, Ủy ban nhân dân cấp xã và cho cơ qua chức năng cấp huyện. Thời gian thực hiện bước 4 là 3 ngày làm việc.
Bước 5: Thực hiện quyết định giao rừng
- UBND cấp xã sau khi nhận được quyết định giao rừng của UBND cấp huyện, có trách nhiệm:
+ Thông báo và đôn đốc cộng đồng dân cư thôn thực hiện nghĩa vụ tài chính (nếu có).
+ Tổ chức bàn giao rừng ngoài thực địa có sự tham gia của cơ quan chức năng và các chủ rừng có chung ranh giới; lập biên bản bàn giao rừng giữa Ủy ban nhân dân cấp xã với cộng đồng dân cư thôn.
- Cộng đồng dân cư thôn ngay sau khi nhận rừng tại thực địa có trách nhiệm đóng cột mốc khu rừng được giao có sự chứng kiến của đại diện UBND cấp xã và chủ rừng có chung ranh giới.
Trong quá trình thực hiện các bước công việc nêu trên, khi hồ sơ đến cơ quan nào thì cơ quan đó có trách nhiệm xem xét và bổ sung vào hồ sơ giao rừng những nội dung công việc của mỗi bước cho tới khi hoàn thành việc giao rừng; nếu cộng đồng dân cư thôn không đủ điều kiện được giao rừng thì cơ quan nhận hồ sơ phải trả lại hồ sơ cho cơ quan gửi đến và thông báo rõ lý do về việc cộng đồng dân cư thôn không được giao rừng. Thời gian thực hiện bước 5 là 3 ngày làm việc.
* Thời gian nhận hồ sơ và trả kết quả: Buổi sáng từ 7h đến 11h, buổi chiều từ 13h đến 17h các ngày làm việc trừ ngày nghỉ, ngày lễ và ngày nghỉ tết theo quy định.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ, bao gồm:
- Đơn đề nghị Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn (theo mẫu);
- Kế hoạch quản lý rừng của cộng đồng dân cư thôn;
- Biên bản thông qua của cộng đồng thôn.
* Số lượng hồ sơ:     01     (bộ)
Thời hạn giải quyết 18 ngày làm việc
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện

Xác nhận và chuyển đơn của cộng đồng dân cư thôn đên cơ quan chức năng cấp huyện; bàn giao rừng ngoài thực địa sau khi nhận được quyết định giao rừng.

Cơ quan thực hiện Uỷ ban nhân dân cấp xã
Đối tượng thực hiện Cộng đồng dân cư thôn
Yêu cầu hoặc điều kiện - Quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt, quyết định.
- Quỹ rừng sản xuất, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng của địa phương.
- Nhu cầu sử dụng rừng của tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn phải được thể hiện trong các văn bản sau:
Đối với tổ chức: phải có dự án được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt nếu là dự án sử dụng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước; dự án và văn bản thẩm định của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với tổ chức không sử dụng vốn ngân sách nhà nước; dự án có vốn đầu tư nước ngoài đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép đầu tư.
- Phương án giao rừng, cho thuê rừng do UBND cấp xã lập có sự tham gia đại diện các đoàn thể và đại diện nhân dân các thôn trong cấp xã và phải được UBND cấp huyện phê duyệt.
Căn cứ pháp lý - Luật bảo vệ và phát triển rừng năm 2004.
- Nghị định số 23/2006/NĐ-CP ngày 03/03/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và phát triển rừng;
 - Thông tư số 38/2007/TT-BNN ngày 25/4/2007 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn trình tự, thủ tục giao rừng, cho thuê rừng, thu hồi rừng cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn.
- Thông tư 25/2011/TT-BNNPTNT ngày 06/4/2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển rừng theo Nghị quyết số 57/NQ-CP ngày 15/12/2010.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-ĐON-ĐE-NGHI-GIAO-RUNG-DUNG-CHO-CONG-ĐONG-DAN-CU-THON.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275