CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Bố trí ổn định dân cư trong huyện
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Bố trí ổn định dân cư trong huyện UBND cấp huyện UBND cấp huyện Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản

Bố trí ổn định dân cư trong huyện

Thẩm quyền giải quyết UBND cấp huyện
Lĩnh vực Nông nghiệp, phát triển nông thôn, nông, lâm, thủy sản
Cách thức thực hiện Trực tiếp hoặc bưu điện
Trình tự thực hiện Bước 1: Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi hồ sơ đến Ủy ban nhân dân cấp huyện.
Bước 2: Trong vòng 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức thẩm định hồ sơ, ban hành Quyết định bố trí, ổn định dân cư đến vùng dự án.
Thành phần hồ sơ Hồ sơ của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi đi gửi Ủy ban nhân cấp huyện:
Thành phần:
- Đơn tự nguyện bố trí, ổn định dân cư (ban hành kèm theo Phụ lục I của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Biên bản họp bình xét hộ dân được bố trí, ổn định (ban hành kèm theo Phụ lục II của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT);
- Danh sách trích ngang các hộ bố trí, ổn định dân cư ban hành kèm theo Phụ lục III của Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT).
- Tờ trình của UBND cấp xã.
Số lượng: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 30 ngày
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định hành chính
Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý - Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ;
- Điều 5, Thông tư số 19/2015/TT-BNNPTNT ngày 27/4/2015 của Bộ Nông nghiệp và PTNT Quy định Quy trình bố trí ổn định dân cư thực hiện Chương trình bố trí dân cư theo Quyết định số 1776/QĐ-TTg ngày 21/11/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- MAU-DON-TU-NGUYEN-BO-TRI-DAN-CU.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275