CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh - Hợp tác xã > 4. Thủ tục: Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
4. Thủ tục: Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh Phòng Tài chính kế hoạch Phòng Tài chính - Kế hoạch  Đăng ký kinh doanh

4. Thủ tục: Đăng ký cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh

Thẩm quyền giải quyết Phòng Tài chính kế hoạch
Lĩnh vực Đăng ký kinh doanh
Cách thức thực hiện Trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả - UBND huyện Đak Pơ.
Trình tự thực hiện Bước 1: Cá nhân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật.
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thuộc UBND huyện, nơi đặt địa điểm kinh doanh.
- Khi tiếp nhận hồ sơ, Công chức bộ phận tiếp nhận và trả kết quả kiểm tra các thủ tục theo Danh mục thủ tục quy định:
+ Nếu hồ sơ đầy đủ thì ghi phiếu tiếp nhận cho cá nhân.
+ Nếu chưa đầy đủ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cá nhân bổ sung.
Bước 3: Công chức chuyển hồ sơ đến Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện giải quyết và trả kết quả theo giấy hẹn.
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND cấp huyện nơi đã đăng ký.
Thành phần hồ sơ * Thành phần hồ sơ gồm:
- Giấy đề nghị cấp lại chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh
  • Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Lệ phí Mức thu lệ phí: 100.000 đồng/lần
Kết quả thực hiện - Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh.
- Trong trường hợp không cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cơ quan thực hiện Phòng Tài chính - Kế hoạch 
Đối tượng thực hiện Cá nhân, hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình.
Yêu cầu hoặc điều kiện Không
Căn cứ pháp lý
- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Đầu tư của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Nghị định số 78/2015/NĐ-CP ngày 14/9/2015 của Chính phủ về Đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT ngày 01/12/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn về đăng ký doanh nghiệp;
- Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của Bộ Tài chính về Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thông tư 96/2017/TT-BTC ngày 27/9/2017 của BTC về sửa đổi bổ sung Thông tư 250/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của BTC;
 
- Nghị quyết 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc quy định mức thu, chế độ thu nộp, lệ phí đăng ký kinh doanh áp dụng trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Nghị quyết 72/2017/NQ-HĐND ngày 07/12/2017 của HĐND tỉnh Gia Lai về việc sửa đổi khoản 1 và khoản 2 Điều 1 Nghị định 52/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 của HĐND tỉnh Gia Lai;
- Quyết định số 53/QĐ-UBND ngày 17/01/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 130 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư và 24 thủ tục hành chính lĩnh vực đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275