CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng: Sở Lao động – TB&XH Phòng LĐ-TB và XH huyện Người có công

Xét cấp sổ Ưu đãi giáo dục-đào tạo cho học sinh, sinh viên con của đối tượng người có công với cách mạng:

Thẩm quyền giải quyết Sở Lao động – TB&XH
Lĩnh vực Người có công
Cách thức thực hiện Nộp trực tiếp tại Một cửa hiện đại của huyện
Trình tự thực hiện - Bước 1: Người có công với cách mạng hoặc con của họ nộp hồ sơ theo quy định tại UBND cấp xã nơi cư trú.
- Bước 2:  UBND cấp xã trong vòng 03 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm xác nhận các yếu tố trong bản khai, lập danh sách kèm theo các giấy tờ theo quy định nộp tại Phòng LĐ-TB&XH.
- Bước 3: Phòng Lao động TB&XH trong 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ, có trách nhiệm thẩm định hồ sơ, lập danh sách chuyển hồ sơ đến Sở Lao động – Thương binh và Xã hội.
- Bước 4: Sở Lao động - TB&XH trong thời gian 05 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ có trách nhiệm kiểm tra danh sách, đối chiếu với hồ sơ người có công, ra Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục đào tạo đối với những người có đủ điều kiện; chuyển Quyết định và 01 danh sách đã được phê duyệt về Phòng Lao động - TB&XH.
Thành phần hồ sơ Thành phần hồ sơ, bao gồm:
1. Tờ khai đề nghị giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo (Mẫu số 01-ƯĐGD);
2. Giấy xác nhận của cơ sở giáo dục phổ thông hoặc cơ sở giáo dục nghề nghiệp, đại học (mẫu số 02-ƯĐGD).
* Số lượng hồ sơ:  01 (bộ).
Thời hạn giải quyết 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ.
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định giải quyết chế độ ưu đãi trong giáo dục - đào tạo.
Cơ quan thực hiện Phòng LĐ-TB và XH huyện
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Yêu cầu hoặc điều kiện Thuộc đối tượng được hưởng chế độ ưu đãi giáo dục đào tạo.
Căn cứ pháp lý - Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng năm 2005.
- Nghị định số 31/2013/NĐ-CP ngày 09/4/2013 của Chính phủ quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành một số điều của Pháp lệnh Uu đãi người có công với cách mạng.
 - Thông tư số 36/2015/TT-BLĐTBXH ngày 28/9/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hướng dẫn hồ sơ, trình tự thủ tục thực hiện chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- Mau-so-01UĐGD,-01-UĐGD.docx

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275