CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử > Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công c
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử

Thủ tục gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn rồi chuyển cho phòng VH&TT xử lý.
Bước 3:
- Chuyên viên phụ trách của phòng VH&TT tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các điều kiện theo quy định (có biên bản kiểm tra).
Bước 4: Phòng VH&TT huyện thẩm định.
Bước 5: Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt
Bước 6: Bộ phận một cửa vào sổ theo dõi kết quả. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị gia hạn theo mẫu quy định tại Mẫu số 09 (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) hoặc Mẫu số 10 (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) kèm theo tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ.
2. Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân/hộ chiếu của chủ điểm là cá nhân.
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 05 (năm) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Quyết định gia hạn Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đề nghị gia hạn Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện 
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Các điểm đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng muốn tiếp tục hoạt động theo nội dung giấy chứng nhận đã được cấp mà không làm thủ tục đề nghị cấp giấy chứng nhận theo quy định tại Điều 35b Nghị định số 27/2018/NĐ-CP, trước thời hạn hết hạn của giấy chứng nhận tối thiểu 20 ngày, chủ điểm gửi hồ sơ đề nghị gia hạn tới cơ quan cấp giấy chứng nhận.
2. Giấy chứng nhận đủ Điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có thể được gia hạn 01 lần với thời hạn tối đa là 06 tháng
Căn cứ pháp lý + Luật viễn thông năm 2009.
+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
+ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- 10a-Mau-09-kem-theo-Thu-tuc-gia-han-GCN-đu-đieu-kien-cung-cap-TCĐT.doc
- 10b-Mau-10-kem-theo-Thu-tuc-gia-han-GCN-đu-đieu-kien-cung-cap-TCĐT.doc

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275