CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Cải cách hành chính > Bộ TTHC cấp huyện > Phát thanh, truyền hình - thông tin điện tử > Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Tổng cộng có: 1 thủ tục
Tên Thẩm quyền giải quyết Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Chủ tịch UBND huyện Phòng Văn hóa và Thông tin Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử

Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng

Thẩm quyền giải quyết Chủ tịch UBND huyện
Lĩnh vực Phát thanh, Truyền hình – Thông tin điện tử
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện.
Trình tự thực hiện Bước 1: Tổ chức/cá nhân chuẩn bị và nộp đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Kiểm tra và tiếp nhận hồ sơ:
- Nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung.
- Nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận và viết phiếu hẹn rồi chuyển cho phòng VH&TT xử lý.
Bước 3:
- Chuyên viên phụ trách của phòng VH&TT tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả thực hiện các điều kiện theo quy định (có biên bản kiểm tra).
Bước 4: Phòng VH&TT huyện thẩm định.
Bước 5: Lãnh đạo UBND huyện phê duyệt
Bước 6: Bộ phận một cửa vào sổ theo dõi kết quả. Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân.
Thành phần hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
1. Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung nội dung Giấy chứng nhận theo Mẫu số 05 (áp dụng cho chủ điểm là cá nhân) hoặc Mẫu số 06 (áp dụng cho chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp) tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ;
2. Các tài liệu có liên quan đến các thông tin thay đổi (nếu có).
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ
Thời hạn giải quyết 10 (mười) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Lệ phí Không
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng
Cơ quan thực hiện Phòng Văn hóa và Thông tin
Đối tượng thực hiện Tổ chức, cá nhân có nhu cầu giải quyết hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp trò chơi điện tử công cộng trên địa bàn huyện
Yêu cầu hoặc điều kiện 1. Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
2. Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng có chiều dài đường bộ ngắn nhất từ cửa chính hoặc cửa phụ của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tới cổng chính hoặc cổng phụ của cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ thông có nhiều cấp học, trung tâm giáo dục thường xuyên, trường phổ thông dân tộc nội trú, trường phổ thông dân tộc bán trú từ 200 m trở lên;
3. Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” ghi rõ tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là đại lý Internet thì thêm nội dung “Đại lý Internet”. Trường hợp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đồng thời là điểm truy nhập Internet công cộng của doanh nghiệp thì thêm nội dung “Điểm truy nhập Internet công cộng”;
4. Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
5. Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
6. Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an.
Căn cứ pháp lý + Luật viễn thông năm 2009.
+ Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/07/2013 về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
+ Nghị định số 27/2018/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng
+ Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 08/11/2018 của UBND tỉnh Gia Lai về việc công bố Danh mục gồm 06 thủ tục hành chính mới và 06 thủ tục hành chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Gia Lai.

* Download mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tải tại đây
- 8a-Mau-05-kem-theo-Thu-tuc-Cap-GCN-đu-đieu-kien-cung-cap-TCĐT.doc
- 8b-Mau-06-kem-theo-Thu-tuc-Cap-GCN-đu-đieu-kien-cung-cap-TCĐT.doc

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275