CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ SÁU(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ SÁU(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 23/03/2022
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ SÁU(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 44/GTrT-HĐND ngày 23/3/2022 Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
2
 Giấy mời số 45/GM-HĐND ngày 04/3/2022 Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4
 Báo cáo số 134/BC-HĐND ngày 25/3/2022 Việc giải quyết công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện năm 2022
 
  Tải về
5

 Báo cáo số 32/BC-KTXH ngày 29/3/2022 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết do UBND trình tại Kỳ họp thứ Sáu (Chuyên đề), HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
II VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN    
III TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
 Tờ trình số 60/TTr-UBND ngày 28/3/2022 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275