CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 02/12/2021
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TƯ - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
 
Stt Nội dung Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 26/GTrT-HĐND ngày 30/11/2021 Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
 
  Tải về
2
 Giấy mời số 27/GM-HĐND ngày 07/12/2021 Dự Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
3  Dự kiến Chương trình Kỳ họp   Tải về
4
 Thông báo số 88/TB-HĐND ngày 14/12/2021 về việc điều chỉnh thời gian Kỳ họp thứ Tư, HĐND khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
5  
 Danh sách Đại biểu mời tham dự Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
6  Danh sách Đại biểu thảo luận tổ   Tải về
7  Một số nội dung gợi ý thảo luận   Tải về
8  Giấy ghi chất vấn   Tải về
9
 Báo cáo số 76/BC-HĐND ngày 30/11/2021 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri
 
  Tải về
10
 Công văn số 77/HĐND-VP ngày 30/11/2021 Về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
11
 Công văn số 78/HĐND-VP ngày 30/11/2021 Về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
12
 Công văn số 79/HĐND-VP ngày 30/11/2021 Về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
13
 Công văn số 80/HĐND-VP ngày 30/11/2021 Về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
14
 Công văn số 81/HĐND-VP ngày 30/11/2021 Về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
15
 Báo cáo số 91/BC-HĐND ngày 16/12/2021 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022
 
  Tải về
16
 Báo cáo số 94/BC-HĐND ngày 17/12/2021 Kết quả giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
17
 Công văn số 95/HĐND-VP ngày 17/12/2021 về việc rút nội dung trình tại Kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
18
 Báo cáo số 97/BC-HĐND ngày 17/12/2021 về việc giải quyết công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện năm 2021
 
  Tải về
19
 Báo cáo số 14/BC-HĐND-BPC ngày 17/12/2021 Kết quả thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND trình
 
Ban Pháp chế Tải về
Tài liệu kèm theo
20
 Báo cáo số 15/BC-HĐND-BPC ngày 17/12/2021 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
 
Ban Pháp chế Tải về
21
 Báo cáo số 13/BC-BDT ngày 17/12/2021 Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2021
 
Ban Dân tộc Tải về
22
 Báo cáo số 14/BC-BDT ngày 17/12/2021 Thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ban Dân tộc Tải về
23
 Báo cáo số 11/BC-ĐGSBDT ngày 07/12/2021 Kết quả giám sát công tác rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm 2021 theo chuẩn nghèo quy định tại Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ trên địa bàn huyện Đak Pơ
 
Ban Dân tộc Tải về
24
 Báo cáo số 18/BC-KTXH ngày 23/11/2021 Kết quả giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 23/12/2020 của HĐND huyện về thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
25
 Báo cáo số 15/BC-KTXH ngày 04/11/2021 Kết quả giám sát việc thực hiện chuyển mục đích sử dụng đất nông nghiệp sang mục đích sử dụng đất nông nghiệp khác trên địa bàn huyện Đak Pơ
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
26
 Báo cáo số 20/BC-KTXH ngày 22/12/2021 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
27
 Báo cáo số 21/BC-KTXH ngày 22/12/2021 Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đak Pơ năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
II VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Báo cáo số 375/BC-UBND ngày 25/11/2021 Tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022
 
  Tải về
2
 Báo cáo số 388/BC-UBND ngày 30/11/2021 Tình hình thực hiện công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2022
 
  Tải về
3
 Báo cáo số 403/BC-UBND ngày 08/12/2021 về tình hình thực hiện công tác năm 2021 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022
 
  Tải về
4
 Báo cáo số 405/BC-UBND ngày 09/12/2021 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện từ đầu năm 2021
 
  Tải về
5
 Công văn số 2519/UBND-VP ngày 14/12/2021 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
6
 Công văn số 2548/UBND-VP ngày 16/12/2021 Về việc phân công trình bày các văn bản tại Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
7
 Báo cáo số 434/BC-UBND ngày 22/12/2021 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2021 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2022
 
  Tải về
8  
 Phương án số 2594/PA-UBND ngày 22/12/2021 Phân bổ sự toán thu - chi ngân sách huyện năm 2022
 
  Tải về
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
1
 Báo cáo số 233/BC-VKS ngày 24/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ trước Kỳ họp HĐND huyện lần thứ Tư khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ Tải về
2
 Báo cáo số 233A/BC-VKS ngày 24/11/2021 của Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ trước Kỳ họp HĐND huyện lần thứ Tư khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 (Tóm tắt)

 
Viện kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ Tải về
3
 Báo cáo số 183/BC-CCTHADS ngày 16/11/2021 Công tác thi hành dân sự năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ năm 2022 trình tại kỳ họp thứ Tư, HĐND huyện khóa IV
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ Tải về
4
 Báo cáo số 73/TA-BC ngày 16/11/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tại kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV
 
Tòa án nhân dân
huyện Đak Pơ
Tải về
5
 Thông báo số 09/TB-MTTQ-BTT ngày 22/11/2021 Công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền năm 2021 và những kiến nghị của Mặt trận tại Kỳ họp thứ tư - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Ủy ban Mặt trận tổ quốc VN huyện Tải về
6
 Công văn số 2212/CAH-QLHC ngày 10/12/2021 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri
 
Công an huyện Tải về
7
 Công văn số 254/ĐLAK-KH-KT ngày 15/12/2021 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV
 
Điện lực An Khê Tải về
8
 Công văn số 187/CV-NHCS ngày 20/12/2021 Về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Tư - HĐND huyện khóa IV
 
Ngân hàng CSXH Tải về
9  Bưu điện huyện Đak Pơ trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri Bưu điện huyện Đak Pơ Tải về
IV TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1

 Tờ trình số 86/TTr-HĐND ngày 08/12/2021 về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 136/2021/NQ-HĐND ngày 25/02/2021 của HĐND tỉnh
 
HĐND huyện Tải về
2
 Tờ trình số 83/TTr-HĐND ngày 07/12/2021 về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2022 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
HĐND huyện Tải về
3
 Tờ trình số 84/TTr-HĐND ngày 08/12/2021 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc
 
HĐND huyện Tải về
4
 Tờ trình số 85/TTr-HĐND ngày 08/12/2021 về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Ngô Khắc Ngọc và ông Trường Trung Tuyến
 
HĐND huyện Tải về
5
 Tờ trình số 96/TTr-HĐND ngày 17/12/2021 về việc đề nghị cho thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
HĐND huyện Tải về
6
 Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 07/12/2021 về việc giới thiệu nhân sự bầu bổ sung Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

 
UBND huyện Tải về
7
 Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 07/12/2021 về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026

 
UBND huyện Tải về
8
 Tờ trình số 178/TTr-UBND ngày 09/12/2021 Đề nghị thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
 
UBND huyện Tải về
 
 Tờ trình số 187/TTr-UBND ngày 22/12/2021 về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2022
 
UBND huyện Tải về
 
 Tờ trình số 188/TTr-UBND ngày 22/12/2021 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách huyện (Đợt 1)
 
UBND huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275