CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ HAI - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ HAI - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

Ngày đăng bài: 10/07/2021
Thời gian: Từ ngày 18/8/2021 đến ngày 19/8/2021
Stt Văn bản Cơ quan, đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy mời số 11/GM-HĐND ngày 12/8/2021 Dự kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
2
 Giấy triệu tập số 12/GTrT-HĐND ngày 12/8/2021 Dự kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4  Danh sách đại biểu thảo luận tổ   Tải về
5  Một số nội dung gợi ý thảo luận   Tải về
6  Giấy ghi chất vấn   Tải về
7
 Báo cáo số 02/BC-HĐND ngày 13/7/2021 Kết quả thẩm tra Báo cáo số 180/BC-UBND ngày 18/6/2021 của UBND huyện về kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện phục vụ hoạt động giám sát của Thường trực HĐND huyện
 
Ban Pháp chế Tải về
8
 Báo cáo số 03/BC-HĐND-BPC ngày 10/8/2021 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
Ban Pháp chế Tải về
9
 Báo cáo số 04/BC-HĐND-BPC ngày 10/8/2021 Kết quả thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện Kiểm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghi quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình
 
Ban Pháp chế Tải về
10
 Báo cáo số 06/BC-HĐND ngày 16/4/2021 Kết quả giám sát việc theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý và xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, xây dựng và quy hoạch trên địa bàn huyện
 
Ban Pháp chế Tải về
11
 Báo cáo số 05/BC-HĐND ngày 25/4/2021 Kết quả giám sát "Công tác rà soát, bình xét hộ nghèo và cận nghèo năm 2020 trên địa bàn huyện Đak Pơ"
 
  Tải về
12
 Báo cáo số 13/BC-HĐND ngày 25/6/2021 Kết quả giám sát việc thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn huyện.
 
Ban Pháp chế Tải về
13
 Báo cáo số 31/BC-HĐND ngày 12/8/2021 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
 
  Tải về
14
 Báo cáo số 32/BC-HĐND ngày 12/8/2021 Kết quả thực hiện Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2020
 
  Tải về
15
 Báo cáo số 03/BC-BDT ngày 13/8/2021 Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện 6 tháng đầu năm, chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
Ban Dân tộc Tải về
16
 Báo cáo số 04/BC-HĐND ngày 13/8/2021 Thẩm tra các Báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Dân tộc do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ban Dân tộc Tải về
17
 Báo cáo số 33/BC-ĐGS ngày 13/8/2021 Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện khóa III
 
  Tải về
18
 (Báo cáo tóm tắtKết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước, trong và sau Kỳ họp thứ Mười lăm - HĐND huyện khóa III
 
  Tải về
18
 Báo cáo số 06/BC-KTXH ngày 17/8/2021 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo nghị quyết thuộc lĩnh vực kinh tế - xã hội do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Hai, HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
19
 Báo cáo số 07/BC-KTXH ngày 17/8/2021 Tình hình hoạt động 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đak Pơ
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
20
 Báo cáo số 11/BC-KTXH ngày 31/5/2021 Kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng cơ sở vật chất và trang thiết bị giáo dục tại một số trường học trên địa bàn huyện
 
Ban Kinh tế - Xã hội Tải về
21
 Báo cáo số 34/BC-HĐND ngày 13/8/2021 Tình hình hoạt động của Thường trực HĐND huyện 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021 (Báo cáo tóm tắt)
 
  Tải về
II VĂN BẢN CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Báo cáo số 208/BC-UBND ngày 16/7/2021 Tình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
 
  Tải về
2
 (Báo cáo tóm tắtTình hình thực hiện công tác 06 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 06 tháng cuối năm 2021
 
  Tải về
3
 Báo cáo số 177/BC-UBND ngày 16/6/2021 Tình hình công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
  Tải về
4
 Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 11/6/2021 Tình hình thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 171/BC-UBND ngày 15/6/2021 về thực hiện dự án trồng rừng theo Nghị định số 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính phủ và Quyết định số 38/2016/QĐ-TTg ngày 14/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ
 
  Tải về
6
 Báo cáo số 211/BC-UBND ngày 20/7/2021 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
 
  Tải về
7
 Báo cáo số 212/BC-UBND ngày 20/7/2021 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện từ đầu năm 2021 đến nay
 
  Tải về
8
 Báo cáo số 213/BC-UBND ngày 20/7/2021 về quyết toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020
 
  Tải về
9
 Báo cáo số 226/BC-UBND ngày 04/8/2021 Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm (2016-2020) và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của huyện
 
  Tải về
10
 (Báo cáo tóm tắt) Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng 5 năm (2016-2020) và kế hoạch 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện
 
  Tải về
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
1

 Báo cáo số 138/BC-VKS ngày 10/6/2021 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ trước kỳ họp Hội đồng nhân dân huyện lần thứ Hai khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ Tải về
2

 Báo cáo số 71/BC-CCTHADS ngày 07/6/2021 Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021
 
Chi cục Thi hành án dân sự huyện Đak Pơ Tải về
3
 Báo cáo số 40/TA-BC ngày 15/5/2021 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện Khóa IV
 
Tòa án nhân dân
huyện Đak Pơ
Tải về
4
 (Báo cáo tóm tắt) của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện Khóa IV
 
Tòa án nhân dân
huyện Đak Pơ
Tải về
5
 Thông báo số 03/TB-MTTQ-BTT ngày 06/8/2021 Công tác Mặt trận tham giai xây dựng chính quyền 06 tháng đầu năm 2021 tại Kỳ họp thứ Hai - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Ủy ban MTTQVN
huyện Đak Pơ
Tải về
IV TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1

 Tờ trình số 107/TTr-UBND ngày 16/7/2021 Đề nghị thông qua Nghị quyết về tình hình thực hiện công tác 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2021
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
2
 Tờ trình số 108/TTr-UBND ngày 20/7/2021 về việc đề nghị phê chuẩn quyết toán ngân sách địa phương năm 2020
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
3
 Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 30/7/2021 Về việc đề nghị mức hỗ trợ từ ngân sách cấp huyện để đầu tư Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn huyện Đak Pơ giai đoạn 2021 - 2025
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
4
 Tờ trình số 118/TTr-UBND ngày 04/8/2021 Đề nghị thông qua Nghị quyết và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng 5 năm giai đoạn 2021-2025 của huyện Đak Pơ
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
5
 Tờ trình số 119/TTrUBND ngày 04/8/2021 Đề nghị cho ý kiến về Kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
6

 Tờ trình số 125/TTr-UBND ngày 11/8/2021 Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
7
 Tờ trình số 28/TTr-HĐND ngày 10/8/2021 Về đề nghị ban hành Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
HĐND huyện Đak Pơ Tải về
8
 Tờ trình số 29/TTr-HĐND ngày 10/8/2021 Về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân huyện năm 2022
 
HĐND huyện Đak Pơ Tải về
9

 Tờ trình số 30/TTr-HĐND ngày 10/8/2021 Về việc ban hành Quy trình phối hợp trong công tác chuẩn bị và tổ chức các kỳ họp HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
HĐND huyện Đak Pơ Tải về
10

 Tờ trình số 127/TTr-UBND ngày 13/8/2021 Đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách địa phương năm 2021, phương án sử dụng tiết kiệm chi năm 2021 và sử dụng kết dư ngân sách cấp huyện năm 2020
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
Dự thảo
Nghị quyết
11
 Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 13/8/2021 Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2021 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Đak Pơ Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275