CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 09/05/2023
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT (CHUYÊN ĐỀ), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 93/GTrT-HĐND ngày 08/5/2023 Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
2
 Giấy mời số 94/GM-HĐND ngày 10/5/2023 Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười Một, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
4
 Thông báo số 308/TB-HĐND ngày 15/5/2023 Về việc thay đổi thời gian tổ chức Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 65/BC-KTXH ngày 15/5/2023 Thẩm tra dự thảo Nghị quyết về KH đầu tư công do UBND trình tại Kỳ họp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
6
 Báo cáo số 66/BC-KTXH ngày 15/5/2023 Thẩm tra các dự thảo nghị quyết thực hiện các Chương trình MTQG do UBND huyện trình tại Kỳ hợp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
7
 Báo cáo số 67/BC-KTXH ngày 15/5/2023 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết về điều chỉnh chủ trương đầu tư do UBND huyện trình tại Kỳ hợp thứ Mười Một (Chuyên đề) HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
II TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1

 Tờ trình số 43/TTr-UBND ngày 26/4/2023 Về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
Danh sách
Dự thảo NQ
2
 Tờ trình số 46/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trường Tiểu học và THCS Nguyễn Du (điểm tiểu học)
 
  Tải về
3
 
 Tờ trình số 47/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: San nền Chợ Hà Tam
  Tải về
4
 Tờ trình số 48/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Ya Hội
 
  Tải về
5
 
 
Tờ trình số 49/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Tân An
  Tải về
6
 
 Tờ trình số 
50/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Yang Bắc
 
  Tải về
7

 Tờ trình số 51/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Phú An
 
  Tải về
8
 Tờ trình số 52/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Hà Tam
 
  Tải về
9

 Tờ trình số 53/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án: Trụ sở làm việc Công an xã Cư An
 
  Tải về
10
 Tờ trình số 54/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Đề nghị điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện
 
  Tải về
11
 Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (đợt 2)
 
  Tải về
12
 Tờ trình số 56/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2023 thực hiện 02 chương trình MTQG
 
  Tải về
13
 Tờ trình số 57/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2023
 
  Tải về
14
 Tờ trình số 58/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi năm 2023
 
  Tải về
15
 Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 09/5/2023 Về việc đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG  giảm nghèo bền vững năm 2023
 
  Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275