CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 28/11/2022
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI, HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 77/GTrT-HĐND ngày 28/11/2022 Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
2
 Giấy mời số 78/GM-HĐND ngày 28/11/2022 Dự Kỳ họp thứ Bảy, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
4  Danh sách Đại biểu thảo luận Tổ   Tải về
5  Phiếu Chất vấn   Tải về
6 Một số nội dung gợi ý Thảo luận   Tải về
7

 Báo cáo số 244/BC-HĐND ngày 02/12/2022 Kết quả giám sát kết quả thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn huyện
 
  Tải về
8
 Báo cáo số 245/BC-HĐND ngày 06/12/2022 Tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
9
 Công văn số 246/HĐND-VP ngày 06/12/2022 về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
10
 Công văn số 247/HĐND-VP ngày 06/12/2022 về việc đề nghị trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện, khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
11
 Báo cáo số 248/BC-HĐND ngày 06/12/2022 Tình hình hoạt động của HĐND huyện năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023
 
  Tải về
12
 Thông báo số 90/TB-HĐND ngày 12/12/2022 Kết quả Kỳ họp thứ Chín, HĐND khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
13
 Báo cáo số 30/BC-BDT ngày 12/12/2022 Tình hình hoạt động của Ban Dân tộc HĐND huyện năm 2022
 
  Tải về
14
 Báo cáo số 256/BC-HĐND ngày 08/12/2022 Việc giải quyết công việc giữa 2 kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện năm 2022
 
  Tải về
15
 Báo cáo số 261/BC-HĐND ngày 14/12/2022 Kết quả giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ Bảy và các kỳ hợp trước của HĐND huyện khóa IV chưa được giải quyết hoặc giải quyết chưa dứt điểm
 
  Tải về
16
 Báo cáo số 262/BC-HĐND ngày 15/12/2022 Việc giải quyết công việc giữa hai kỳ họp thuộc thẩm quyền của HĐND huyện năm 2022
 
  Tải về
17
 Báo cáo số 38/BC-HĐND-BPC ngày 15/12/2022 Kết quả thẩm tra các Báo cáo của UBND huyện, Tòa án nhân dân huyện, Viện kiếm sát nhân dân huyện, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và dự thảo Nghị quyết của HĐND huyện do UBND huyện trình
 
  Tải về
18
 Báo cáo số 39/BC-HĐND-BPC ngày 15/12/2022 Kết quả hoạt động của Ban Pháp chế HĐND huyện năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023
     - Kèm theo Báo cáo số 30/BC-HĐND ngày 10/11/2022
     - Kèm theo Báo cáo số 35/BC-HĐND ngày 01/12/2022
     - Kèm theo Báo cáo số 36/BC-HĐND ngày 08/12/2022

 
 
Tải về

Tải về
Tải về
Tải về
19
 Báo cáo số 32/BC-BDT ngày 16/12/2022 Thẩm tra Báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực dân tộc do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
20
 Báo cáo số 47/BC-KTXH ngày 27/9/2022 Kết quả giám sát việc quản lý, sử dụng các thiết chế, văn hóa thể thao, đài truyền thanh của Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, UBND các xã, thị trấn
 
  Tải về
21
 Báo cáo số 56/BC-KTXH ngày 17/12/2022 Tình hình hoạt động của Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện Đak Pơ năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác năm 2023
 
  Tải về
22
 Báo cáo số 55/BC-KTXH ngày 17/12/2022 Thẩm tra các báo cáo và dự thảo Nghị quyết thuộc lĩnh vực Kinh tế - Xã hội do UBND huyện trình tại kỳ họp thứ Mười, HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
23
 Báo cáo số 226/BC-HĐND ngày 02/11/2022 Kết quả giám sát việc ban hành Nghị quyết và hoạt động của HĐND cấp xã
 
  Tải về
II VĂN BẢN CỦA UBND HUYỆN    
1  
 Báo cáo số 391/BC-UBND ngày 05/12/2022 Tình hình thực hiện công tác thanh tra; tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm chống lãng phí năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 
  Tải về
2  
 Báo cáo số 392/BC-UBND ngày 06/12/2022 Tình hình, kết quả công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật năm 2022 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2023
 
  Tải về
3

 Báo cáo số 412/BC-UBND ngày 14/12/2022 Tình hình thực hiện công tác năm 2022 và mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023 
 
  Tải về
Biểu Kèm theo
4
 Báo cáo số 418/BC-UBND ngày 15/12/2022 Tình hình sử dụng dự phòng ngân sách cấp huyện từ đầu năm 2022
 
  Tải về
5
 Báo cáo số 419/BC-UBND ngày 15/12/2022 Tình hình thực hiện dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 và phương án phân bổ dự toán thu, chi ngân sách năm 2023
 
  Tải về
6
 Công văn số 2242/UBND-VP ngày 15/12/2022 Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ Mười HĐND huyện khóa IV
 
  Tải về
III VĂN BẢN CỦA CÁC CƠ QUAN KHÁC    
1
 Báo cáo số 84/BC-TA ngày 30/11/2022 của Chánh án Tòa án nhân dân huyện Đak Pơ tại Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện khóa IV
 
Tòa án nhân dân huyện Tải về
2

 Báo cáo số 203/BC-VKS ngày 25/11/2022 của Viện Kiểm sát nhân dân huyện Đak Pơ tại Kỳ họp HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Viện Kiểm sát nhân dân huyện Tải về
3
 Báo cáo số 227/BC-CCTHADS ngày 21/11/2022 Công tác thi hành dân sự năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ năm 2023 phục vụ kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 - HĐND huyện Đak Pơ khóa IV
 
Chi cục
Thi hành án dân sự
Tải về
4
 Thông báo số 04/TB-MTTQ-BBT ngày 25/11/2022 Công tác mặt trận tham gia xây dựng Chính quyền năm 2022 tại Kỳ họp thứ 10 - HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Tải về
5
 Công văn số 232/2022/ĐLAK-KH-KT Về việc trả lời kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thứ Mười - HĐND huyện Khóa IV
 
Điện lực An Khê Tải về
III TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1

 Tờ trình số 249/TTr-HĐND ngày 06/12/2022 về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 25/NQ-HĐND ngày 06/01/2022 của HĐND thị trấn Đak Pơ về việc phê duyệt kế hoạch đầu tư công năm 2022 từ nguồn ngân sách cấp trên để xây dựng nhà làm việc Công an thị trấn Đak Pơ
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
2

 Tờ trình số 250/TTr-HĐND ngày 06/12/2022 Về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ một phần Nghi quyết số 24/NQ-HĐND của 06/01/2022 của HĐND thị trấn Đak Pơ về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn Chương trình kiên cố hóa hạ tầng giao thông trên địa bàn, giai đoạn 2021-2025 từ ngân sách thị trấn và xây dựng nhà làm việc Công an thị trấn Đak Pơ
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
3
 Tờ trình số 251/TTr-HĐND ngày 06/12/2022 Về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ một phần Nghị quyết số 29/NQ-HĐND ngày 22/9/2021 của HĐND xã Hà Tam về việc thông qua kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021, 2022 từ nguồn vốn xã, huy động hợp pháp khác và nhân dân đóng góp
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
4
 Tờ trình số 252/TTr-HĐND ngày 06/12/2022 Về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 07/7/2021 của HĐND xã Ya Hội về việc quy định mức thu Quỹ chăm sóc, phát huy vai trò Người cao tuổi xã Ya Hội
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
5
 Tờ trình số 253/TTr-HĐND ngày 06/12/2022 Về việc đề nghị ban hành nghị quyết bãi bỏ toàn bộ Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 02/7/2021 của HĐND xã An Thành về việc phê duyệt chủ trương đầu tư quy hoạch chung xây dựng xã An Thành, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2030
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
6
 Tờ trình số 254/TTr-HĐND ngày 06/12/2022 Về việc đề nghị ban hành nghị quyết thành lập Đoàn giám sát việc triển khai công tác xây dựng, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất hằng năm và giai đoạn trên địa bàn huyện
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
7
 Tờ trình số 255/TTr-HĐND ngày 08/12/2022 Về kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
8
 Tờ trình số 260/TTr-HĐND ngày 14/12/2022 Về việc giới thiệu bầu cử chức vụ Chủ tịch UBND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021 - 2026
 
Hội đồng nhân dân huyện Tải về
9
 Tờ trình số 169/TTr-UBND ngày 14/12/2022 Đề nghị thông qua Nghị quyết về thực hiện nhiệm vụ năm 2022 và kế hoạch phát triển KT- XH năm 2023
 
UBND huyện Tải về
10
 Tờ trình số 170/TTr-UBND ngày 14/12/2022 Về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai giai đoạn đến năm 2030
 
UBND huyện Tờ trình 170
Thuyết minh
Bản đồ
Dự thảo NQ
11
 Tờ trình số 173/TTr-UBND ngày 15/12/2022 Đề nghị phê duyệt Kế hoạch đầu tư công nguồn vốn ngân sách huyện năm 2023 (Đợt 1)
 
UBND huyện Tải về
12
 Tờ trình số 174/TTr-UBND ngày 15/12/2022 Về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ nguồn ngân sách huyện
 
UBND huyện Tải về
13
 Tờ trình số 175/TTr-UBND ngày 15/12/2022 Về việc đề nghị phê duyệt dự toán thu chi ngân sách địa phương và phương án phân bổ ngân sách năm 2023
 
UBND huyện Tải về
14
 Tờ trình số 176/TTr-UBND ngày 15/12/2022 Về việc đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 02 chương trình MTQG
 
UBND huyện Tải về
15
 Tờ trình số 177/TTr-UBND ngày 15/12/2022 Đề nghị phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 02 chương trình MTQG
 
UBND huyện Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275