CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ CHÍN (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ CHÍN (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 18/10/2022
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ CHÍN (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 68/GTrT-HĐND ngày 18/10/2022 Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề) HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
2

 Giấy mời số 69/GM-HĐND ngày 19/10/2022 Kỳ họp thứ
Chín (Chuyên đề) HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề) HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
4
 Công văn số 219/HĐND-VP ngày 24/10/2022 Về việc thay đổi thời gian khai mạc Kỳ họp thứ Chín (chuyên đề), HĐND khóa IV
 
  Tải về
5  
 Báo cáo số 49/BC-KTXH ngày 24/10/2022 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Chín (Chuyên đề), HĐND huyện khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
III TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
 Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 18/10/2022 về việc Đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững năm 2022
 
  Tải về
2
 
 Tờ trình số 
135/TTr-UBND ngày 18/10/2022 về việc Đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2022
 
  Tải về
3
 
 Tờ trình số 136/TTr-UBND ngày 18/10/2022 về việc Đề nghị phân bổ vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và miền núi năm 2022
 
  Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275