CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND > TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TÁM(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TÁM(Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026

Ngày đăng bài: 16/08/2022
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ TÁM (Chuyên đề), HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021-2026
Stt Văn bản Đơn vị Ghi chú
I VĂN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN    
1
 Giấy Triệu tập số 62/GTrT-HĐND ngày 16/8/2022 Kỳ họp thứ
Tám (Chuyên đề) HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
2

 Giấy mời số 63/GM-HĐND ngày 16/8/2022 Kỳ họp thứ
Tám (Chuyên đề) HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
3
 Dự kiến Chương trình Kỳ họp thứ Tám (Chuyên đề) HĐND huyện Khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
4
 Báo cáo số 45/BC-KTXH ngày 22/8/2022 Thẩm tra các dự thảo Nghị quyết do UBND huyện trình tại Kỳ họp thứ Tám
 
  Tải về
III TỜ TRÌNH VÀ DỰ THẢO NGHỊ QUYẾT    
1
 Tờ trình số 116/TTr-UBND ngày 16/8/2022 về việc Đề nghị giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG
 
  Tải về
2
 Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 16/8/2022 về việc Đề nghị giao Kế hoạch vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 thực hiện 03 chương trình MTQG
 
  Tải về
3
 Tờ trình số 190/TTr-UBND ngày 17/8/2022 về việc đề nghị ban hành Nghị quyết Sửa đổi khoản 1, khoản 2 Điều 14 Quy chế hoạt động của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 Ban hành kèm theo Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 19/8/2021 của HĐND huyện Đak Pơ khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026
 
  Tải về
 
 
 


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275