CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Tài liệu các kỳ họp HĐND
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ HAI - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ HAI - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Thời gian: Từ ngày 18/8/2021 đến ngày 19/8/2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ NHẤT - HĐND HUYỆN KHÓA IV, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU - TỔNG KẾT NHIỆM KỲ, HĐND HUYỆN KHÓA ...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU - TỔNG KẾT NHIỆM KỲ, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI SÁU - TỔNG KẾT NHIỆM KỲ, HĐND HUYỆN KHÓA III, NHIỆM KỲ 2016-2021

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 201...
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BỐN (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI BA (CHUYÊN ĐỀ) - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI HAI - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU: KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
TÀI LIỆU KỲ HỌP THỨ MƯỜI MỘT - HĐND HUYỆN NHIỆM KỲ 2016-2021
 

 |<  <  1 2 >  >|


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275