CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Quy hoạch - Kế hoạch > QH, kế hoạch sử dụng đất
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 171/QĐ-UBND

171/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của huyện Đak Pơ

26/04/2018

26/4/2018

Quyết định 277/QĐ-UBND

277/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2017 của huyện Đak Pơ

11/04/2017

11/4/2017

Quyết định ​176/QĐ-UBND

176/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ đầu (2011-2015) huyện Đak Pơ

18/04/2014

18/4/2014


Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275