CHUYÊN MỤC
Trang chủ > Công khai ngân sách
Tìm kiếm văn bản
Số hiệu văn bản:
Loại văn bản:

Quyết định 07/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2020 của huyện Đak Pơ

08/01/2020

08/01/2020

Quyết định 387/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2019 của huyện Đak Pơ

20/08/2019

20/8/2019

Quyết định 386/QĐ-UBND

Về việc công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

20/08/2019

20/8/2019

Quyết định 416/QĐ-UBND

416/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

17/08/2018

17/8/2018

Quyết định ​414/QĐ-UBND

414/QĐ-UBND Quyết định công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của UBND huyện Đak Pơ

16/08/2018

16/8/2018

Quyết định 413/QĐ-UBND

413/QĐ-UBND Quyết định phê duyệt Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

16/08/2018

16/8/2018

Nghị quyết ​09/NQ-HĐND

09/NQ-HĐND Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 thuộc nguồn vốn ngân sách huyện

19/07/2018

19/7/2018

Quyết định 75/QĐ-UBND

75/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2018 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toàn ngân sách nhà nước năm 2018

16/03/2018

16/3/2018

Quyết định ​13/QĐ-UBND

13/QĐ-UBND Quyết định về việc công bố công khai số liệu dự toán ngân sách năm 2018 của huyện Đak Pơ

19/01/2018

19/01/2018

Công văn ​55/UBND-TCKH

55/UBND-TCKH về việc báo cáo tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2017

18/01/2018

18/01/2018

 |<  < 1 - 2 - 3  >  >| 

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 269
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275