CHUYÊN MỤC

DANH MỤC DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM CÔNG:
1. Dự án triển khai Hội nghị truyền hình trực tuyến đến cấp xã:

     - Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ
     - Thời gian triển khai: Năm 2020
     - Nguồn vốn: Ngân sách huyện
2. Dự án triển khai Một cửa điện tử đến các xã: Hà Tam, An Thành, Yang Bắc, Ya Hội:
     - Chủ đầu tư: Văn phòng HĐND và UBND huyện Đak Pơ
     - Thời gian triển khai: Quý II/2018
     - Nguồn vốn: Ngân sách huyện

Cơ quan: UBND huyện Đak Pơ tỉnh Gia Lai
Địa chỉ: Tổ dân phố 2, thị trấn Đak Pơ, huyện Đak Pơ, tỉnh Gia Lai
Điện thoại: (0269) 3 738 275
Email: ubnddakpo@gialai.gov.vn
Fax: (0269) 3 738 275